Спортен мениджмънт


Спортен мениджмънт

Специалността предлага подготовка за принципите и методите в управлението на физическото възпитание и спорта; правнонормативната уредба на спорта; принципите, методите и тактиките в дейността на спортния мениджър; основите на спортния маркетинг; икономическите отношения в спорта; разработването на програми и проекти в спорта; управлението на национални и международни спортни организации. Професионалната реализация на завършилите е като мениджъри в национални и международни спортни организации, клубове, общински администрации, формирования за спортни услуги, маркетингови и посреднически агенции.

Завършилите специалността придобиват професиoнална квалификация “Магистър по спортен мениджмънт”. 
 


Квалификационна характеристика Спортен мениджмънт

Учебен план Спортен мениджмънт- задочна форма - 2 семестъра

Учебен план Спортен мениджмънт - задочна форма - 4 семестъра - неикономисти

Учебен план - задочна форма - след ОКС