Учебен план


Специалност „Спортен мениджмънт“
ОКС „Магистър“
Срок на обучение: 2 семестъра
задочна форма на обучение

 

Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
Л У
Първи курс – първи семестър
Задължителни дисциплини
Основи на спортния мениджмънт 15 15 210 240 8 изпит
Икономика на спорта 15 15 210 240 8 изпит
Маркетинг в спорта 15 15 210 240 8 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 45 630 720 24  
Избираеми дисциплини (1 от 4)
Спортно право 15 15 60 90 3 изпит
Мениджмънт на спортни събития 15 15 60 90 3 изпит
Държавна политика в спорта 15 15 60 90 3 изпит
Спортна журналистика 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Факултативни дисциплини (1 от 2)  
Регионална политика 15 15 60 90 3 изпит
Счетоводни програмни продукти 15 15 60 90 3 изпит
Общо факултативни дисциплини 15 15 60 90 3  
Всичко първи семестър 75 75 750 900 30  
             
Първи курс – втори семестър
Задължителни дисциплини
Финансови и счетоводни проблеми в спорта 15 15 180 210 7 изпит
Стратегически методи в спортния мениджмънт 15 15 180 210 7 изпит
Основи на спортната психология 15 15 180 210 7 изпит
Олимпийско движение 15 15 150 180 6 изпит
Общо задължителни дисциплини 60 60 690 810 27  
Избираеми дисциплини (1 от 4)
Мениджмънт на елитния спорт 15 15 60 90 3 изпит
Мениджмънт на спортни съоръжения 15 15 60 90 3 изпит
PR и реклама в спорта 15 15 60 90 3 изпит
Спортна етика 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Държавен изпит / защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко втори семестър 75 75 1200 1350 45  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ 150 150 1950 2250 75  
Задължителни дисциплини 105 105 1320 1530 51  
Избираеми дисциплини 30 30 120 180 6  
Факултативни дисциплини 15  15  60   90  
Задължителна учебна практика            
Държавен изпит     450 450 15  
 

АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У – упражнения


* Учебният план е актуализиран с решение на АС, протокол № 100/22.06.2020 г.