Учебен план


Специалност „Спортен мениджмънт“
ОКС „Магистър“ - неикономисти
Срок на обучение: 4 семестъра
задочна форма на обучение

 

Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
Л У
Първи курс – първи семестър
Задължителни дисциплини
Обща икономическа теория 15 15 120 150 5 изпит
Основи на управлението 15 15 120 150 5 изпит
Статистика 15 15 120 150 5 изпит
Финанси 15 15 120 150 5 изпит
Теория на счетоводството 15 15 120 150 5 изпит
Маркетинг 15 15 120 150 5 изпит
Общо задължителни дисциплини 90 90 720 900 30  
Всичко първи семестър 90 90 720 900 30  
             
Първи курс – втори семестър
Задължителни дисциплини
Основи на правото 15 15 180 210 7 изпит
Банково дело 15 15 150 180 6 изпит
Стратегическо управление 15 15 180 210 7 изпит
Планиране и прогнозиране 15 15 150 180 6 изпит
Общо задължителни дисциплини 60 60 660 780 26  
Избираеми дисциплини ( 1 от 2)
Управление на човешките ресурси 15 15 90 120 4 изпит
Финансово управление на фирмата 15 15 90 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 90 120 4  
Всичко втори семестър 75 75 750 900 30  
Общо първи курс 165 165 1470 1800 60  
             
Втори курс – първи семестър
Задължителни дисциплини
Основи на спортния мениджмънт 15 15 210 240 8 изпит
Икономика на спорта 15 15 210 240 8 изпит
Маркетинг в спорта 15 15 210 240 8 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 45 630 720 24  
Избираеми дисциплини (2 от 4)
Спортно право 15 15 60 90 3 изпит
Мениджмънт на спортни събития 15 15 60 90 3 изпит
Държавна политика в спорта 15 15 60 90 3 изпит
Спортна журналистика 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 30 30 120 180 6  
Всичко първи семестър 75 75 750 900 30  
             
Втори курс – втори семестър
Задължителни дисциплини
Финансови и счетоводни проблеми в спорта 15 15 180 210 7 изпит
Стратегически методи в спортния мениджмънт 15 15 180 210 7 изпит
Основи на спортната психология 15 15 180 210 7 изпит
Олимпийско движение 15 15 150 180 6 изпит
Общо задължителни дисциплини 60 60 690 810 27  
Избираеми дисциплини (1 от 4)
Мениджмънт на елитния спорт 15 15 60 90 3 изпит
Мениджмънт на спортни съоръжения 15 15 60 90 3 изпит
PR и реклама в спорта 15 15 60 90 3 изпит
Спортна етика 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Държавен изпит / защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко втори семестър 75 75 1200 1350 45  
Общо втори курс 150 150 1950 2250 75  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ 315 315 3420 4050 135  
Задължителни дисциплини 255 255 2700 3210 107  
Избираеми дисциплини 60 60 270 390 13  
Факултативни дисциплини            
Задължителна учебна практика            
Държавен изпит     450 450 15  
 

АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У – упражнения