Учебен план


Специалност „Спортен мениджмънт“
ОКС „Магистър“
Срок на обучение: 4 семестъра
задочна форма на обучение
за завършилите ОКС „Професионален бакалавър“ от професионално направление 3.7. Администрация и управление
 

Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
лекции упражнения
Първи курс – първи семестър
Задължителни дисциплини
Регионална икономика 15 15 180 210 7 изпит
Финансови пазари 15 15 150 180 6 изпит
Международна икономика 15 15 150 180 6 изпит
Бизнес анализ на стопанската дейност 15 15 180 210 7 изпит
Общо задължителни дисциплини 60 60 660 780 26  
Избираеми дисциплини (1 от 2)
Бизнес стратегии 15 15 90 120 4 изпит
Икономическа психология 15 15 90 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 90 120 4  
Всичко първи семестър 75 75 750 900 30  
             
Първи курс – втори семестър
Задължителни дисциплини
Инвестиции 15 15 180 210 7 изпит
Предприемачество 15 15 210 240 8 изпит
Управление на риска 15 15 180 210 7 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 45 570 660 22  
Избираеми дисциплини (2 от 4)
Организационно развитие 15 15 90 120 4 изпит
Лидерство и ръководство 15 15 90 120 4 изпит
Организация и управление на предприятието 15 15 90 120 4 изпит
Управление на продажбите 15 15 90 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 30 30 180 240 8  
Всичко втори семестър 75 75 750 900 30  
Общо първи курс 150 150 1500 1800 60  
             
Втори курс – първи семестър
Задължителни дисциплини
Основи на спортния мениджмънт 15 15 210 240 8 изпит
Икономика на спорта 15 15 210 240 8 изпит
Маркетинг в спорта 15 15 210 240 8 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 45 630 720 24  
Избираеми дисциплини (2 от 4)
Спортно право 15 15 60 90 3 изпит
Мениджмънт на спортни събития 15 15 60 90 3 изпит
Държавна политика в спорта 15 15 60 90 3 изпит
Спортна журналистика 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 30 30 120 180 6  
Всичко първи семестър 75 75 750 900 30  
             
Втори курс – втори семестър
Задължителни дисциплини
Финансови и счетоводни проблеми в спорта 15 15 180 210 7 изпит
Стратегически методи в спортния мениджмънт 15 15 180 210 7 изпит
Основи на спортната психология 15 15 180 210 7 изпит
Олимпийско движение 15 15 150 180 6 изпит
Общо задължителни дисциплини 60 60 690 810 27  
Избираеми дисциплини (1 от 4)
Мениджмънт на елитния спорт 15 15 60 90 3 изпит
Мениджмънт на спортни съоръжения 15 15 60 90 3 изпит
PR и реклама в спорта 15 15 60 90 3 изпит
Спортна етика 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Държавен изпит / защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко втори семестър 75 75 1200 1350 45  
Общо втори курс 150 150 1950 2250 75  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ 300 300 3450 4050 135  
Задължителни дисциплини 210 210 2550 2970 99  
Избираеми дисциплини 90 90 450 630 21  
Факултативни дисциплини            
Задължителна учебна практика            
Държавен изпит     450 450 15  
 

АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У – упражнения