Учебен план

Специалност: МЕНИДЖМЪНТ И БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ
Форма на обучение: ЗАДОЧНО
Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 2 СЕМЕСТЪРА


Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
Л У
Първи семестър
Задължителни дисциплини
Методи и стратегии в управлението 15 15 210 240 8 изпит
Проектно финансиране на предприемаческия бизнес 15 15 180 210 7 изпит
Психология на кризите и антикризисен мениджмънт 15 15 210 240 8 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 45 600 690 23  
             
Избираеми дисциплини (1 от 5)
Организационна психология 15 15 90 120 4 изпит
Мениджмънт в интеркултурна среда 15 15 90 120 4 изпит
Мотивационни модели в УП 15 15 90 120 4 изпит
Психология на стреса 15 15 90 120 4 изпит
Управленско консултиране 15 15 90 120 4  
Общо избираеми дисциплини 15 15 90 120 4  
             
Факултативни дисциплини (1 от 2)
Регионална политика 15 15 60 90 3 изпит
Счетоводни програмни продукти 15 15 60 90 3 изпит
Общо факултативни дисциплини 15 15 60 90 3  
Всичко първи семестър 75 75 750 900 30  
             
Втори семестър
Задължителни дисциплини
Пазар на труда 15 15 90 120 4 изпит
Мениджмънт на организационната промяна 15 15 90 120 4 изпит
Психология на общуването 15 15 90 120 4 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 45 270 360 12  
             
Избираеми дисциплини (1 от 4)
Управление на потребителското поведение 15 15 60 90 3 изпит
Социология на глобализацията 15 15 60 90 3 изпит
Административен мениджмънт 15 15 60 90 3 изпит
Лидерство в бизнес организацията 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Държавен изпит/защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко 2-ри семестър 60 60 780 900 30  
Всичко 1-ви курс 135 135 1530 1800 60  
Общо всичко 135 135 1530 1800 60  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ 135 135 1530 1800 60  
Задължителни дисциплини 90 90 870 1050 35  
Избираеми дисциплини 30 30 150 210 7  
Факултативни дисциплини  15  15 60  90   
Задължителна учебна практика            
Държавен изпит     450 450 15  
 

АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У – упражнения