Учебен план


Специалност „Медиен мениджмънт“
ОКС „Магистър“
Срок на обучение: 2 семестъра
задочна форма на обучение

 

Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
Л У
Първи курс – първи семестър
Задължителни дисциплини
Медиен мениджмънт 15 15 210 240 8 изпит
Медийно законодателство и авторско право 15 15 210 240 8 изпит
Медиен език и комуникации 15 15 210 240 8 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 45 630 720 24  
Избираеми дисциплини (1 от 4)
Интеркултурна комуникация 15 15 60 90 3 изпит
Информационно общество и социология на комуникациите 15 15 60 90 3 изпит
Програмиране и програмни стратегии в телевизия и радио 15 15 60 90 3 изпит
Компютърни средства за графичен дизайн 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Факултативни дисциплини (1 от 2)  
Регионална политика 15 15 60 90 3 изпит
Счетоводни програмни продукти 15 15 60 90 3 изпит
Общо факултативни дисциплини 15 15 60 90 3  
Всичко първи семестър 75 75 750 900 30  
             
Първи курс – втори семестър
Задължителни дисциплини
Медиен маркетинг и реклама 15 15 180 210 7 изпит
Събитиен мениджмънт 15 15 180 210 7 изпит
Кризисен PR 15 15 180 210 7 изпит
Социални мрежи 15 15 150 180 6 изпит
Общо задължителни дисциплини 60 60 690 810 27  
Избираеми дисциплини (1 от 2)
Бизнес етика и корпоративна социална отговорност 15 15 60 90 3 изпит
Техника на деловите преговори 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Държавен изпит / защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко втори семестър 75 75 1200 1350 45  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ 150 150 1950 2250 75  
Задължителни дисциплини 105 105 1320 1530 51  
Избираеми дисциплини 30 30 120 180 6  
Факултативни дисциплини 15   15 60 90  3  
Задължителна учебна практика            
Държавен изпит     450 450 15  
 

АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У – упражнения


* Учебният план е актуализиран с решение на АС, протокол № 100/22.06.2020 г.