Учебен планСпециалност „Медиен мениджмънт“
ОКС „Магистър“
Срок на обучение: 3 семестъра
за завършили ОКС "Бакалавър" / ОКС "Магистър" в професионални направления, различни от 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика

задочна форма на обучение
 

Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
Л У
Първи семестър
Задължителни дисциплини
Методи и стратегии в управлението 15 15 180 210 7 изпит
Комуникации и връзки с обществеността 15 15 210 240 8 изпит
Проектно финансиране и техники 15 15 180 210 7 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 45 570 660 22  
Избираеми дисциплини (1 от 4)
Управление на времето и стреса 15 15 120 150 5 изпит
Управление на екипи 15 15 120 150 5 изпит
Лидерство и ръководство 15 15 120 150 5 изпит
HR тренинг и кариерно развитие 15 15 120 150 5 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 120 150 5  
Факултативни дисциплини (1 от 2)  
Регионална политика 15 15 60 90 3 изпит
Счетоводни програмни продукти 15 15 60 90 3 изпит
Общо факултативни дисциплини 15 15 60 90 3  
Всичко първи семестър 75 75 750 900 30  
             
Втори семестър
Задължителни дисциплини
Медиен мениджмънт 15 15 210 240 8 изпит
Медийно законодателство и авторско право 15 15 210 240 8 изпит
Медиен език и комуникации 15 15 210 240 8 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 45 630 720 24  
Избираеми дисциплини (2 от 4)
Интеркултурна комуникация 15 15 60 90 3 изпит
Информационно общество и социология на комуникациите 15 15 60 90 3 изпит
Програмиране и програмни стратегии в радио и телевизия 15 15 60 90 3 изпит
Компютърни средства за графичен дизайн 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 30 30 120 180 6  
Всичко втори семестър 75 75 750 900 30  
             
Трети семестър
Задължителни дисциплини
Медиен маркетинг и реклама 15 15 180 210 7 изпит
Събитиен мениджмънт 15 15 180 210 7 изпит
Кризисен PR 15 15 180 210 7 изпит
Социални мрежи 15 15 150 180 6 изпит
Общо задължителни дисциплини 60 60 690 810 27  
Избираеми дисциплини (1 от 2)            
Бизнес етика и корпоративна социална отговорност 15 15 60 90 3 изпит
Техника на деловите преговори 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Държавен изпит / защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко трети семестър 75 75 1200 1350 45  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ 225 225 2700 3150 105  
Задължителни дисциплини 150 150 1890 2190 73  
Избираеми дисциплини 60 60 300 420 14  
Факултативни дисциплини 15  15   60 90   3  
Задължителна учебна практика            
Държавен изпит     450 450 15  
 

АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У – упражнения


* Учебният план е актуализиран с решение на АС, протокол № 100/22.06.2020 г.