Учебен план


Специалност „Медиен мениджмънт“
ОКС „Магистър“
Срок на обучение: 4 семестъра
задочна форма на обучение
за завършилите ОКС „Професионален бакалавър“ от професионално направление 3.7. Администрация и управление
 

Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
лекции упражнения
Първи курс – първи семестър
Задължителни дисциплини
Инвестиции 15 15 180 210 7 изпит
Управление на продажбите 15 15 150 180 6 изпит
Потребителско поведение 15 15 150 180 6 изпит
Управление на организационната промяна 15 15 180 210 7 изпит
Общо задължителни дисциплини 60 60 660 780 26  
Избираеми дисциплини (1 от 2)
Устойчиво развитие 15 15 90 120 4 изпит
Индустрия 4.0 15 15 90 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 90 120 4  
Всичко първи семестър 75 75 750 900 30  
             
Първи курс – втори семестър
Задължителни дисциплини
Методи и стратегии в управлението 15 15 180 210 7 изпит
Комуникации и връзки с обществеността 15 15 210 240 8 изпит
Проектно финансиране и техники 15 15 180 210 7 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 45 570 660 22  
Избираеми дисциплини (2 от 4)
Управление на времето и стреса 15 15 90 120 4 изпит
Управление на екипи 15 15 90 120 4 изпит
Лидерство и ръководство 15 15 90 120 4 изпит
HR тренинг и кариерно развитие 15 15 90 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 30 30 180 240 8  
Всичко втори семестър 75 75 750 900 30  
Общо първи курс 150 150 1500 1800 60  
             
Втори курс – първи семестър
Задължителни дисциплини
Медиен мениджмънт 15 15 210 240 8 изпит
Медийно законодателство и авторско право 15 15 210 240 8 изпит
Медиен език и комуникации 15 15 210 240 8 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 45 630 720 24  
Избираеми дисциплини (1 от 4)
Интеркултурна комуникация 15 15 60 90 3 изпит
Информационно общество и социология на комуникациите 15 15 60 90 3 изпит
Програмиране и програмни стратегии в телевизия и радио 15 15 60 90 3 изпит
Компютърни средства за графичен дизайн 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Факултативни дисциплини (1 от 2)  
Регионална политика 15 15 60 90 3 изпит
Счетоводни програмни продукти 15 15 60 90 3 изпит
Общо факултативни дисциплини 15 15 60 90 3  
Всичко първи семестър 75 75 750 900 30  
             
Втори курс – втори семестър
Задължителни дисциплини
Медиен маркетинг и реклама 15 15 180 210 7 изпит
Събитиен мениджмънт 15 15 180 210 7 изпит
Кризисен PR 15 15 180 210 7 изпит
Социални мрежи 15 15 150 180 6 изпит
Общо задължителни дисциплини 60 60 690 810 27  
Избираеми дисциплини (1 от 2)
Бизнес етика и корпоративна социална отговорност 15 15 60 90 3 изпит
Техника на деловите преговори 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Държавен изпит / защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко втори семестър 75 75 1200 1350 45  
Общо втори курс 150 150 1950 2250 75  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ 300 300 3450 4050 135  
Задължителни дисциплини 210 210 2550 2970 99  
Избираеми дисциплини 75 75 390 540 18  
Факултативни дисциплини  15  15  60  90  
Задължителна учебна практика            
Държавен изпит     450 450 15  
 

АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У – упражнения


* Учебният план е актуализиран с решение на АС, протокол № 100/22.06.2020 г.