Курсове в областта на финансите

ФИНАНСОВ МЕНИЖМЪНТ

Учебната дисциплина „Финансов мениджмънт” предоставя на обучаваните
курсисти специфични теоретични и практико-приложни умения, които им
позволяват да организират и управляват ефективно финансовата дейност на
предприятието. Характеризирани са методите за управление на оборотните
капитали, паричните потоци, приходите и разходите на бизнес организациите,
както и за оптимизиране на капиталовата структура и дивидентната им политика.
Подробно е описана технологията на стратегическото финансово планиране.
Целта на курса е да представи методологията и специфичните техники,
използвани в съвременната практика, по които се осъществява финансовия
мениджмънт на предприятието. Стремежът е да се засили практическата, за
сметка на ограничаване на теоретичната му насоченост.
1. Същност, цели и задачи на финансовия мениджмънт
2. Основни концепции за съвременния финансов мениджмънт
3. Информационно обезпечаване на финансовия мениджмънт
4. Управление на оборотните капитали на предприятието
5. Управление на паричните потоци на предприятието
6. Управление на приходите и разходите на предприятието
7. Оптимизиране на капиталовата структура на предприятието
8. Дивидентна политика на предприятието
9. Стратегическо финансово планиране


ДАНЪЦИ И ДАНЪЧНО ПРАВО

Курсът е предназначен за всички ,които желаят да придобият познания
относно правната уредба на данъчната система в България. Тя се характеризира с
чести промени и това налага постоянно обновяване на теоретичните познания в
областта на данъчното законодателство. Програмата на курса е съобразена с
актуалните промени в данъчното законодателство и предоставя възможност на
курсистите да придобият знания и компетентност относно действието на
данъчните правни норми, данъчния процес и правната регламентация на
различните видове данъци в България и Европейския съюз.
Теми на курса по „Данъци и данъчно право“ с продължителност 60 часа:
1. Данъчното право в правната система на България. Предмет и метод на
правно регулиране. Източници на данъчното право.
2. Правна характеристика на данъците. Елементи на данъка. Видове данъци.
3. Принципи на данъчно облагане. Данъчна система и данъчна политика на
България
4. Данъчни правни норми. Същност. Структура. Действие
5. Данъчни правоотношения. Видове. Субекти на данъчните правоотношения
6. Приходна администрация. Организационна структура и правомощия
7. Данъчен процес. ДОПК

8. Данъчен контрол. Обща характеристика, същност и значение.
9. Данъчни ревизии и проверки.
10. Издаване и обжалване на ревизионни актове
11. Правен режим на данъка върху доходите на физическите лица
12. Правен режим на корпоративното подоходно облагане
13. Правен режим на облагането с ДДС
14. Правен режим на акцизите.
15. Правен режим на облагане с данъци по ЗМДТ.
16. Международни спогодби за избягване на двойното данъчно облагане.

КАПИТАЛОВО БЮДЖЕТИРАНЕ

Курсът по „Капиталово бюджетиране“ e предназначен за висшия бизнес
мениджмънт, както и за всеки, които има желание да придобие знания и умения
относно технологията на вземане на ефективни управленски решения в
съвременната силно конкурентна, динамична и несигурна икономическа среда.
Завършилите курса са способни да вземат оптимални управленски решения, които
максимизират стойността на фирмата в дългосрочен аспект. За оформянето на
оценката от курсистите се изисква решение на практически казус.
Теми на курса по „Капиталово бюджетиране“ с продължителност 30 часа:
1. Особености при инвестирането в дългосрочни проекти
2. Същност и етапи на процеса капиталовото бюджетиране
3. Съвременни методи за оценяване на инвестиционни проекти
4. Построяване на прогнозни отчети за приходите и разходите
5. Намиране на очакваните нетни парични потоци при инвестиционни проекти
6. Намиране периода на изплащане на инвестиции
7. Намиране на дисконтирания период на изплащане на инвестиция
8. Изчисляване на нетна настояща стойност
9. Изчисляване вътрешната норма на възвращаемост чрез IRR на Excel
10. Изчисляване индекс на рентабилност
11. Технология на инвестиционното решение
12. NPV решението кредит срещу покупка при физически лица
13. NPV решението лизинг срещу покупка при фирми
14. NPV решението лизинг срещу кредит при физически лица
15. NPV решението лизинг срещу кредит при фирми
16. Сравняване на инвестиционни проекти с различен срок
17. Влияние на инфлацията при оценяването на инвестиционни проекти
18. Дефиниране на риска при капиталово бюджетиране
19. Измерване на бизнес риска, чрез анализ на чувствителността
20. Измерване на бизнес риска, чрез Монте Карло симулации

ФИНАНСОВ РИСК МЕНИДЖМЪНТ

Учебният курс „Финансов риск мениджмънт” осигурява знания и умения
относно методите и техническия инструментариум, необходим на съвременния
корпоративен мениджър при измерване, мониторинг и мениджмънт на риска от
потенциални бъдещи загуби. Съдържанието на дисциплината обхваща
оценяването на пазарния, операционния и бизнес рискове, които се явяват
основни причини за генериране на загуби и фалити за фирмите.
Целта на курса е да представи сложните методи, които се използват в
съвременната банкова и бизнес практика при измерване на пазарния,
операционния и бизнес риск в достъпна и лесно разбираема форма, така, че
интересуващите се да могат да ги приложат на практика. Стремежът в
изложението е да се ограничи сложния формулен апарат и теоретичните аспекти
на риск мениджмънта за сметка на практическото му измерване чрез Excel на
Microsoft office, което е достъпно за всеки. За оформянето на оценката от
курсистите се изисква решение на практически казус с реални данни.
Използваната методология при преподаването на курса включва: матрични,
параметрични и непараметрични иконометрични методи. Като основни техники
при симулационното моделиране се използват Монте Карло и историческа
симулация. За тази цел като софтуер се използва add – in приложението
SIMTOOLS на Excel, разработено от Нобеловия лауреат по икономика за 2007
професор Роджър Меърсън.
Теми на курса по „Финансов риск менижмънт“ с продължителност 30 часа:
1. Основи на съвременния корпоративен риск мениджмънт
2. Количествени и качествени методи за измерване на риска
3. Измерване на пазарния риск и същност на VаR (Value at risk) методологията
4. Изчисляване на Делта нормален VаR
5. Изчисляване на VаR чрез историческа симулация
6. Монте Карло симулация при определяне на VaR при нормално и
логнормално разпределение
7. Бизнес риск. Анализ на чувствителността
8. Паричен поток под риск "Подход отдолу-отгоре " (Bottom-up approach)
9. Паричен поток под риск "Подход отгоре-надолу" (Top-Down approach)
10. Операционен риск – първо причини и проявление
11. Подходът на базисния индикатор (Basic Indicator Approach-BIA)
12. Измерване на опрерационния риск чрез стандартизирания метод
13. Усъвършенствани подходи за измерване на операционния риск
14. Изследване формата на емпиричното разпределение на загубите

ИНВЕСТИЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ

Електронният курс по „Инвестиционен мениджмънт” дава базови умения
относно методите и техническия инструментариум, необходим при оценяването на
финансови, реални и ликвидни активи, нивото на пазарния риск и решението за
инвестиране. В детайли се разглежда процеса на конструиране и оптимизиране на

инвестиционни портфейли въз основа на съвременни риск базирани критерии,
поставени от индивидуални или институционални инвеститори.
Целта на курса е да осигури знания и умения при вземането на
инвестиционни решения в достъпна и лесно разбираема форма, така, че
студентите да могат да ги приложат на практика.
Акцентът при лекционния курс е върху практическата илюстрация и
приложение на използваните от съвременните корпоративни мениджъри различни
методи за инвестиционен анализ и финансово прогнозиране.
Използваната методология при преподаването на курса включва: матрични,
параметрични и непараметрични иконометрични методи. При портфейлната
оптимизация се използва add-ins приложението Solver на Excel.
За оформянето на оценката от курсистите се изисква решение на тест и
конструиране на инвестиционен портфейл с използване на реални данни.
Конструирането на портфейла включва даунлоудване реални исторически данни
във формат CSV от уеб сървъра https://finance.yahoo.com , тяхната статистическа
обработка, конструиране на инвестиционен портфейл и неговото оптимизиране по
зададени критерии.
За комуникация с курсистите се използва изградената уеб базирана,
електронна система на ВУАРР.
Теми на курса по „Инвестиционен мениджмънт“ с продължителност 30 часа:
1. Особености и класификация на съвременните инвестиции
2. Изчисляване сегашна и бъдеща стойност на анюитети
3. Същност и особености на капиталовото бюджетиране
4. Изчисляване на NPV, IRR, MIRR, PP, DPP и IR.
5. NPV при различен времеви хоризонт
6. Влияние на инфлацията при оценяване на инвестиционните проекти
7. Инвестиции в облигации. Механизъм на действие и системи на котиране
8. Изчисляване на доходност и възвращаемост при лихвени облигации с нулев
купон облигации.
9. Оценяване на облигации
10. Измерване на риска при лихвени облигации. Дюрация на Макоули,
модифицирана дюрация, конвекситет и процентно изменение на цената на
облигация
11. Особености на инвестирането в акции. Модели за оценяване на стойността
на акциите
12. Конструиране на инвестиционен портфейл
13. Портфейлна оптимизация при три рискови актива
14. Портфейлна оптимизация при голям брой рискови активи
МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ

Учебният курс „Международни финанси” осигурява знания и умения относно
методите и техническия инструментариум, необходим на съвременния мениджър
при управлението на фирма в международна среда. Дисциплината се концентрира
върху разнообразието от валутните сделки, деривативни инструменти масово
използвани на международните финансови пазари, международно данъчно
облагане, дългосрочни международни инвестиции и др.
Завършилите курса по дисциплината са способни да чрез използване на
Excel да измерват, прогнозират и управляват ключовите променливи свързани с
международни финансови инструменти, да анализират процесите и явленията и
формулират обосновани управленски решения.
Курсът обхваща представяне на съвременните теоретични постановки,
комбинирани с практически казуси на касови валутни операции и превалутиране
на позиции, международно данъчно облагане, оценяване ефективността на
дългосрочни международни проекти, валутни сделки spot, форурдни операци,
фючерси, валутни суапи, и др.
Използваната методология при преподаването на курса включва: сценариен
анализ, симулационни модели и др. За целите на моделирането и оптимизирането
като софтуер се използва add – in приложенията Solver, Data Analysis и др. на
Excel.
Теми на курса по „Международни финанси“ с продължителност 30 часа:
1. Валутен курс и системи на котиране. Форекс терминология
2. Валутни сделки spot
3. Триъгълен арбитраж
4. Форуърдна валутна сделка (FX forward)
5. Времеви арбитраж.
6. Валутен суап (FX swap)
7. Международно данъчно облагане
8. Капиталово бюджетиране при международни инвестиционни проекти
9. Използване на Монте Карло симулации за определяне най-вероятната
нетна настояща стойност за международен инвестиционния проект
10. Видове валутни режими
11. Генезис и история на валутния борд
12. Същност, особености и механизъм на действие на валутния борд
КРЕДИТЕН РИСК МЕНИЖМЪНТ

Курсът е предназначен за повишаване квалификацията и уменията на
кредит риск мениджърите във финансовите институции, мениджърите на фирми с
големи продажби на кредит, консигнация и др., както и за всички които имат
желание да придобият знания и умения относно управлението на кредитния
портфейл.

Завършилите курса по дисциплината са способни да моделират,
прогнозират и управляват кредитните загуби както при индивидуални клиенти, така
и по кредитен портфейл.
Теми на курса по „Кредит риск мениджмънт“ с продължителност 30 часа:
1. Видове кредитен риск и особености при измерването му
2. Стандартизиран подход за измерване на кредитния риск съгласно Базел III
3. Вътешно-рейтингови подходи
4. Моделът Merton-KMV- Moody’s
5. Намиране на коригираните експозиции при неплатежоспособност
6. Изчисляване на очакваните вероятности (PD) и размерите на загубите при
неплатежоспособност (LGD)
7. Изчисляване на индивидуалните очаквани кредитни загуби (EL)
8. Изчисляване на индивидуалните неочаквани кредитни загуби (UL)
9. Изчисляване на очакваните корелации на неплатежоспособността (EDC)
10. Намиране на очакваните (ELp) и неочакваните загуби по кредитния
портфейл на банката (ULp)
11. Измерване на кредитния риск при физически лица, чрез скоринг модели
12. Същност и методи за кредитен скоринг
13. Създаване на скоринг модел за прогнозиране на кредитния риск при
физически лица чрез логистична регресия
14. Тестване и валидиране на модела
15. Конструиране на скоринг карта
16. Използване на скоринг карта при оценяване риска при физически лица
БАНКОВ МЕНИЖМЪНТ

Учебният курс „Банков мениджмънт” осигурява умения относно методите и
техническия инструментариум, необходими на съвременния финансов мениджър
при управлението на търговските банки. Дисциплината се концентрира върху
операционния мениджмънт на индивидуалните кредитни сделки, методите за
минимизиране на лихвения риск и управлението и мониторинга на ликвидния риск.
Целта на курса е да представи на курсистите сложните методи, които се
използват в съвременната практика при мениджмънта на банковите институции в
достъпна и лесно разбираема форма, така, че интересуващите се да могат да ги
приложат на практика.
Теми на курса „Банков мениджмънт” с продължителност 30 часа:
1. Оценяване и управление на потребителските кредити
2. Намиране на годишен процент на разходите на даден кредит
3. Мениджмънт на паричните потоци по жилищни кредити
4. Мениджмънт на паричните потоци по овърдрафт кредити
5. Анализ на платежоспособността при физически лица
6. Скоринг оценка
7. Мениджмънт на паричните потоци по инвестиционен кредит
8. Мениджмънт на паричните потоци по срочни кредити за оборотни средства
и револвинг кредити
9. Измерване на ликвидния риск в България

10. Съвременни методи за измерване на ликвидния риск
11. Изчисление на коефициента за покритие на ликвидността LCR
12. Коефициент на нетно стабилно финансиране (Net Stable Funding Ratio -
NSFR)
13. Лихвен риск и анализ на приходния дисбаланс
14. Измерване на лихвения риск чрез сценариен анализ и симулационни
модели
15. Дюрационният анализ на дисбаланса (DGAP)