Практическо обучение по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

Платформа за кандидатсване: