2019

Конкурс за “професор”:
Oбласт на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1 Медицина
Научна специалност: „Акушерство и гинекология" 
обявен в ДВ бр.5 / 17.01.2020 г. - един за нуждите на НИМ при ВУАРР 

Кандидат: проф. д-р Петър Христов Петров д.м.н

Председател на научното жури: доц. д-р Вихрен Ангелов Пеев, д.м

Рецензии:
проф. д-р Екатерина Христова Учикова, д.м.н/EN
проф. д-р Илия Атанасов Баташки, д.м/EN
доц. д-р Вихрен Ангелов Пеев, д.м/EN

Становища:
проф. д-р Вили Кръстева Стоянова, д.м/EN
проф. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.н/EN
проф. д-р Иван Атанасов Костов, д.м.н/EN
доц. д-р Мария Ангелова Ангелова, д.м/EN


Резюмета на научните трудове на проф. д-р Петър Христов Петров д.м.н

Abstracts (EN)


Конкурс за “доцент”:
Oбласт на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Научна специалност: Организация и управление извън сферата на материалното производство (Здравен мениджмънт)
обявен в ДВ бр.54 / 09.07.2019 г. 

Кандидат: д-р Маджид Наджи Кадим, д.м

Председател на научното жури: проф. д-р Петър Христов Петров, д.м.н

Рецензии:
проф. д-р Илия Атанасов Баташки, д.м
проф. д-р Петър Христов Петров, д.м.н

Становища:
проф. д.н Вяра Красимирова Славянска
проф. д-р Красимир Стоянов Визев, д.м.н
доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м
доц. д-р Екатерина Димитрова Кюскиева-Арабска
доц. д-р Борис Георгиев Тилов

Reviews and Statements (EN)

Резюмета на научните трудове на д-р Маджид Наджи Кадим, д.м

Abstracts (EN)

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 23.10.2019 г. /сряда/ от 12.30 ч.
в Заседателната зала на ВУАРР, гр. Пловдив, бул. Дунав 78.

Конкурс за “доцент”:
Oбласт на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.6. Право
Научна специалност: Гражданско и семейно право
обявен в ДВ бр.28 / 05.04.2019 г. 

Кандидат: д-р Михаил Александров Малчев

Председател на научното жури: доц. д-р Вихра Димитрова Димитрова

Рецензии:
Проф. д-р Валентина Методиева Попова
Проф. д-р Тенчо Колев Дундов 

Становища:
Проф. д.н. Малина Николова Новкиришка-Стоянова
Доц. д-р Анета Методиева Антонова
Доц. д-р Люба Георгиева Панайотова
Доц. д-р Вихра Димитрова Димитрова
Доц. д-р Златимир Стоянов Орсов

Резюмета на научните трудове на д-р Михаил Александров Малчев

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 09.07.2019 г. /вторник/ от 11 ч.
в гр. София, ж.к Младост 1, бл. 54 А, вх. 3

Конкурс за “главен асистент”:
Oбласт на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8. Икономика
Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
обявен в ДВ бр.28 / 05.04.2019 г. 

Кандидат: ас. д-р Николина Янкова Марева

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 26.06.2019 г. /сряда/ от 11.30 ч.
в заседателната зала на Ректората на ВУАРР на бул. Дунав 78, гр. Пловдив