Бизнес логистика


Бизнес логистика

Специалността предлага придобиване на знания и умения за ин- тегрирано управление на логистичните дейности в съвременните бизнес организации. Учебният план предлага приложение на добрите световни практики в обучението в областта на управлението на ве- ригата на доставки и възможностите за подобряване на дейността на бизнес организациите в условията на глобализираща се икономика. Студентите намират реализация на различни нива на управление в сферата на икономиката, вкл. организации, специализирани в логис- тичните услуги, производствени и търговски предприятия, структу- ри на държавното и местното управление. Завършилите специалността придобиват професиoнална квали- фикация “Магистър по бизнес логистика”. Международен бизнес Специалността предлага специализирана подготовка в област- та на организацията и управлението на външноикономическите отношения, международната търговия, международния бизнес и фи- нанси; анализа на конюнктурата на международните пазари и между- народния маркетинг; организирането на международните стокови и фондови борси и др. Завършилите специалността придобиват професиoнална квали- фикация “Магистър по международен бизнес”.Квалификационна характеристика - Бизнес логистика 

Учебен план Бизнес логистика задочна форма - 3 семестъра

Учебен план Бизнес логистика задочна форма - 2,5г. 5 семестъра

Учебен план Бизнес логистика задочна форма - след Професионален Бакалавър 2,5г. 5 семестъра


Учебен план Бизнес логистика задочна форма - 2023 г.