Учебен план


Специалност „Бизнес логистика“
ОКС „Магистър“
Срок на обучение: 3 семестъра
задочна форма на обучение
 

Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
Л У
Първи семестър
Задължителни дисциплини
Управление на логистични системи и дейности 15 15 210 240 8 изпит
Управление на вериги за доставки 15 15 210 240 8 изпит
Управление на персонала в логистичната система 15 15 180 210 7 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 45 600 690 23  
Избираеми дисциплини (1 от 4)
Глобализация и икономическо развитие 15 15 90 120 4 изпит
Стандарти и системи за управление на качеството 15 15 90 120 4 изпит
Електронна логистика 15 15 90 120 4 изпит
Международни одиторски стандарти 15 15 90 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 90 120 4  
Факултативни дисциплини (1 от 2)  
Стратегии и методи в управлението 15 15 60 90 3 изпит
Управление на стреса в професионална среда 15 15 60 90 3 изпит
Общо факултативни дисциплини 15 15 60 90 3  
Всичко първи семестър 75 75 750 900 30  
             
Втори семестър
Задължителни дисциплини
Данъчен и митнически контрол 15 15 150 180 6 изпит
Логистични информационни системи и технологии 15 15 180 210 7 изпит
Планиране и прогнозиране на логистични услуги 15 15 180 210 7 изпит
Мениджмънт на реализацията на продукти и услуги 15 15 150 180 6 изпит
Общо задължителни дисциплини 60 60 660 780 26  
Избираеми дисциплини (1 от 4)
Международни счетоводни стандарти 15 15 90 120 4 изпит
Е-търговия 15 15 90 120 4 изпит
Маркетинг на транспорта 15 15 90 120 4 изпит
Устойчиво развитие и зелена логистика 15 15 90 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 90 120 4  
Всичко втори семестър 75 75 750 900 30  
             
Трети семестър
Задължителни дисциплини
Аутсорсинг на логистичните дейности 15 15 90 120 4 изпит
Международен маркетинг 15 15 90 120 4 изпит
Дистрибуционна политика 15 15 90 120 4 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 45 270 360 12  
Избираеми дисциплини (1 от 2)            
География на транспорта 15 15 60 90 3 изпит
Управление на логистични проекти 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Държавен изпит / защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко трети семестър 60 60 780 900 30  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ 210 210 2280 2700 90  
Задължителни дисциплини 150 150 1530 1830 61  
Избираеми дисциплини 45 45 240 330 11  
Факултативни дисциплини  15  15 60 90 3  
Задължителна учебна практика            
Държавен изпит     450 450 15  
 

АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У – упражнения


* Учебният план е актуализиран с решение на АС, протокол № 100/22.06.2020 г.