Обучение на учители


Придобиване на допълнителна професионална квалификация „УЧИТЕЛ по...”

ВУАРР организира курсове за придобиване на учителска правоспособност по икономически дисциплини и предприемачество, съгласно Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител" и Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти  и Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител", приета с ПМС № 289 от 2016 г. (ДВ, бр. 89 от 2016 г.).

Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен бакалавър, професионален бакалавър или магистър.

В обученията могат да се включат лица, които се обучават за придобиване на висше образование (студенти в IV курс) от всички специалности на ВУАРР.

 

Професионална квалификация: Учител по икономически дисциплини

Обучението е предназначено за: лица, придобили висше образование с професионална квалификация „Икономист”; ”Учител по география/Учител по география и икономика”; „Учител по технологии и предприемачество”; Географ, геолог и др. от област на ВО „Науки за земята” и Педагогика на обучението по.. /всички специалности вкл. география/.

Форма на обучението:  редовна (450 лв. на семестър) и задочна (350 лв. на семестър)

Продължителност: 12 месеца за завършили специалности от направление „Икономика“ и 18 месеца за завършили специалности  от други професионални направления

Начин на завършване:  държавен практико-приложен изпит

На завършилите се издава свидетелство за професионална квалификация „Учител по икономически дисциплини“. Придобилите допълнителна професионална квалификация „Учител по икономически дисциплини” могат да заемат длъжностите: „Учител по предприемачество” (5-12 клас); „Учител по икономически дисциплини“; „Учител в група за целодневна организация на учебния ден“ (5-7 клас); „Учител, хуманитарни и обществени дисциплини в занимания по интереси“.

 

Професионална квалификация: Учител по предприемачество

Обучението е предназначено за: лица, придобили висше образование в професионални направления „Администрация и управление”; ”Обществени комуникации и информационни науки“ и  „Туризъм“ /всички специалности/;  Педагогика на обучението по.. /всички специалности вкл. информатика или информационни технологии/ и за завършили специалности Политология и Право.

Форма на обучението:  редовна (450 лв. на семестър) и задочна  (350 лв. на семестър)

Продължителност: 12 месеца за завършили специалности от направление „Администрация и управление“ и 18 месеца за завършили специалности  от други професионални направления

Начин на завършване:  държавен практико-приложен изпит

На завършилите се издава свидетелство за професионална квалификация „Учител по предприемачество“. Придобилите допълнителна професионална квалификация „Учител по предприемачество” могат да заемат длъжностите: „Учител по предприемачество” (5-12 клас);„Учител в група за целодневна организация на учебния ден“ (5-7 клас) и „Учител, хуманитарни и обществени дисциплини в занимания по интереси“.

 

Завършилите специалности от област на висшето образование: Социални, стопански и правни науки:

- Психология

- Политически науки

- Обществени комуникации и информационни науки

- Право

- Администрация и управление

- Икономика

- Туризъм

могат да заемат и длъжностите: „Учител, теоретично обучение, учител, практическо обучение“; „Учител методик“.


ЗАБЕЛЕЖКА

Срок на обучение за специалисти: (12 месеца) -3 учебни семестъра в рамките на една учебна година

Срок на обучение за неспециалисти (18 месеца) - 4 учебни семестъра в рамките на година и половина

Записване: Записването в курсовете е с онлайн регистрация или на място. Може да става целогодишно и по всяко време.


***

Курсове за допълнително обучение за придобиване на квалификационни кредити
 

Тема на курса Брой часове Брой квалификационни кредити
Управление на стреса 16, 32 1, 2
Развиване на умения за по-добро общуване 16 1
Вербална и невербална комуникация 16 1
Асертивност или умението да заявяваме себе си 16, 32, 48 1, 2, 3
Пътят към щастието 32, 48 2, 3
Емоционална интелигентност 32, 48 2, 3
Устойчивост на стреса чрез дишане 16 1
Как е устроен и функционира нашият мозък 32 2
Позитивното мислене 32 2
Изграждане на доверие в себе си 32 2
12-те архетипа и нашето пътуване на героя 16, 32, 48 1, 2, 3
Лидерство чрез емоционална интелигентност 16, 32 1, 2
Щастливи на работното място 32 2
Коучинг за мениджъри 32, 48 2, 3
Стратегическо разрешаване на проблеми 16, 32 1, 2
Тревожност и безпокойство 16 1
Тъга и депресия 16 1
Гняв и раздразнение 16 1
Справяне с емоционалната болка 16 1
Бърнаут синдром при учителите 16, 32, 48 1, 2, 3
Стратегическо управление в образователна институция 16, 32, 48 1, 2, 3
Разрешаване на конфликти в училищното образование 16 1
Мултикултурализъм и образование 16, 32 1, 2
Образователна интеграция на уязвими общности 16, 32 1, 2
Глобализъм и антиглобализъм 16, 32 1, 2
Управление на времето 16 1
Повишаване на професионалната компетентност на педагогическите специалисти по здравно образование 16, 32 1, 2
Здравни политики и превенция срещу дрогата 16, 32, 48 1, 2, 3
Механизми за въздействие и мотивация на учениците 16 1
Управление на проекти 16, 32 1, 2
Предприемачество и предприемаческо поведение 16, 32 1, 2
Финансов мениджмънт в училището 16 1


При заявен интерес, ВУАРР има готовност да проведе и допълнителни тематични курсове по тема заявена от ръководствата на учебни и детски заведения, общинската администрация или Регионалните управления на образованието.

При сформирана група от едно или няколко учебни заведения обучението може да се проведе на посочено от заявителя място. Таксата се определя според броя на участниците в курса и броя часове.

След завършване на обучението по избран курс участниците получават удостоверение за допълнително обучение, както и присъдени съответен брой квалификационни кредити.


***

Едногодишни професионално-педагогически специализации

Обучението в специализациите включва учебни дисциплини по съответната проблематика. Учебното съдържание обхваща актуални теми свързани с иновациите в образованието, с изследователската работа и с кариерното развитие на учителите.

Продължителност на обучението: 12 месеца

Начин на завършване: разработване и защита на дипломна работа

Вид документ от обучението: Свидетелство за професионално-педагогическа специализация

Успешно завършилите имат право да кандидатстват за присъждане на III ПКС.


***

ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ (ПКС)

При спазване на нормативно определените изисквания на педагогическите специалисти се присъждат последователно пет професионално-квалификационни степени (ПКС) – от пета до първа.

Пета ПКС – след успешно положен устен изпит по конспект.

Четвърта ПКС – след успешно положен писмен изпит по конспект.

Трета ПКС – след успешно завършване на едногодишна професионално-педагогическа специализация.

• Втора ПКС – след успешна защита на писмена разработка, свързана с анализ на приложена от кандидата диагностична процедура.

Първа ПКС – след успешна защита на свързана с педагогическата практика на кандидата писмена разработка с  изследователски и иновационен характер.


Лице за контакти: Михаела Анастасова, тел.: 0882 009 516, email: qualification@uard.bg


Формуляр на заявление