Учебен план


Специалност „Икономика и управление на образованието“
ОКС „Магистър“
Срок на обучение: 2 семестъра
задочна форма на обучение

 

Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
Л У
Първи курс – първи семестър
Задължителни дисциплини
Мениджмънт на образователната организация 15 15 210 240 8 изпит
Управление на делегирани бюджети 15 15 180 210 7 изпит
Управление на човешките ресурси в образованието 15 15 210 240 8 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 45 600 690 23  
Избираеми дисциплини (1 от 5)
Финансиране и управление на образователни проекти 15 15 90 120 4 изпит
Мениджмънт на интегрираното образование 15 15 90 120 4 изпит
Трудово и осигурително право 15 15 90 120 4 изпит
ИКТ в образователния мениджмънт 15 15 90 120 4 изпит
Регионална политика и регионално развитие 15 15 90 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 90 120 4  
Факултативни дисциплини (1 от 2)  
Стратегии и методи в управлението 15 15 60 90 3 изпит
Управление на стреса в професионална (образователна) среда 15 15 60 90 3 изпит
Общо факултативни дисциплини 15 15 60 90 3  
Всичко първи семестър 75 75 750 900 30  
             
Първи курс – втори семестър
Задължителни дисциплини
Финансиране и управление на ресурси в образователната сфера 15 15 90 120 4 изпит
Интеркултурно образование 15 15 90 120 4 изпит
Статистически методи в образователния мениджмънт 15 15 90 120 4 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 45 270 360 12  
Избираеми дисциплини (1 от 5)
Пазар на труда 15 15 60 90 3 изпит
Лидерство в образователната институция 15 15 60 90 3 изпит
Управление на възнагражденията 15 15 60 90 3 изпит
Психология на общуването в образователна среда  15 15 60 90 3 изпит
Управление на организационната промяна и организационно развитие 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Държавен изпит / защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко втори семестър 60 60 780 900 30  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ 135 135 1530 1800 60  
Задължителни дисциплини 90 90 870 1050 35  
Избираеми дисциплини 30 30 150 210 7  
Факултативни дисциплини 15  15 60 90  3  
Задължителна учебна практика            
Държавен изпит     450 450 15  
 

АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У – упражнения


* Последно актуализиране с решение на АС, протокол № 100/22.06.2020 г.