Препоръчвани ресурси


Ползвани съгласно абонамент на МОН
Бази данни на Elsevier
Бази данни на Thomson Reuters


В помощ на студенти и преподаватели - Информационна осигуреност и ползване на бази данни- на български език
Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”
Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” - Каталози и ресурси
Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” - Полези адреси в Интернет
Машини за търсене
Виртуални библиотеки, указатели, портали
Виртуална справочна библиотека
Електронни текстове на свободен достъп
Електронни ресурси на свободен достъп по социални и хуманитарни науки
НАЦИД - Национален център за информация и документация
НАЦИД - Гаид индекс / Виртуална библиотека / Библиотеките по света
Народна библиотека „Иван Вазов” - Пловдив
Българска академия на науките
Фонд „Научни изследвания” на МОН
Институт за пазарна икономика
Икономическа библиотека на Институт за пазарна икономика и Българска макроикономическа асоциация
Университетска библиотека „Св. Климент Охридски”
Библиотека на Университет за национално и световно стопанство
Библиотека на Нов Български университет
Библиотека на Икономически университет - Варна
Издателство „Наука и икономика” - Икономически университет - Варна
Академична библиотека на СА „Д. А. Ценов” - Свищов
Електронна библиотека на СА „Д. А. Ценов” - Свищов
Библиотека „Стопански свят” на СА „Д. А. Ценов” - Свищов
Библиотека на ПУ „Паисий Хилендарски”
Електронен каталог на библиотеката на Аграрен университет - Пловдив
Библиотека на ВСУ „Черноризец Храбър”
Библиотека на Бургаски свободен университет
Университетска библиотека на Югозападен университет „Неофит Рилски”

Европейска комисия, Регионална политика, Inforegio - Списание „Панорама” - Тримесечното списание на участниците в политиката за регионално развитие

- на чужд език
Elsevier
ProQuest
Web of Science
Google Books
Google Scholar
Encyclopedia Britannica
Encyclopedia of Earth
WIT Press
Academic Search Complete
Academic Journals
Global Market
Emerald
SpringerLink
Wiley Online Library
Directory of Open Access Journals
BOFIT - The Bank of Finland Institute for Economies of Transition
Electronic Journals Library - University Library of Regensburg
Access to European Union law
Education Resources Information Center
HighWire Stanford University
UNESCO Index Translationum
KVK - Karlsruher Virtueller Katalog
Research Gate
United Nations Bibliographic Information System
Scientific Electronic Library Online
Scientific Journals International
World Digital Library
WorldCat
Questia Public Domain
РУБРИКОН - Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета
ИНТЕГРУМ - Экономическая безопасность бизнеса. Управление рисками. Мониторинг
Science Research
ERIC - Education Resource Information Center
RePEc (Research Papers in Economics)
International Network INASP
Wageningen UR Digital library
EBSCO
Academic Journals Database
Science Daily

Научни списания
Regional and business studies Journal, Kaposvar University, Faculty of Economic Science
International Journal of Economic Practices and Theories
International Journal of Business and Management
Research paper collection, Malopolska school of economics in Tarnow
Balkan Journal of Social Sciences


Ръководства
Scopus - библиографска и наукометрична информация
Ръководство за потребителя SciVerse Scopus
Science Direct - статии в пълен текст
Ръководство за потребителя SciVerse ScienceDirectПробен достъп
Alexander Street
Springer
EBSCO Business Source Complete -За информация: uard.library@gmail.com


Електронни книги
Free eBook Download Guide
Bookboon