Магистър


НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА ПО УЧЕБЕН ПЛАН: Икономика и управление на регионите със специализация Туризъм
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН   МАГИСТЪР
Втори цикъл в Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование (КРЕПВО); Ниво 7 според Националната квалификационна рамка (НКР); Ниво 7 според Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР).
НАИМЕНОВАНИЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА ПО ДИПЛОМА:
 
 
Магистър по икономика и управление на регионите
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
 
Област на висше образование според UNESCO–ISCED 2013 Classification:
3.8. Икономика
 
03. Social Sciences, Journalism and Information
031. Social and behavioural sciences
0311. ECONOMICS
ПРОФИЛ НА ОБУЧЕНИЕТО (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ)    Туризъм
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
 
  • 3 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“  от професионални направления 3.7. Администрация и управление“ и 3.8. Икономика
  • 5 семестъра за завършилите ОКС „Професионален бакалавър“ от професионално направление 3.7.  Администрация и управление
  • 5 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“/ ОКС „Магистър“ от други професионални направления
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ Задочна
ECTS КРЕДИТИ (общо за една учебна година)
 
Общо 60 ECTS кредита,  60 ECTS за година (30 кредита на семестър)
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ Защита на дипломна работа или държавен изпит
КООРДИНАТОР НА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА:
 
проф. д-р Златка Григорова / проф. д-р Пламен Лаков
 
ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ:
 
Обучението по магистърската програма се осъществява от екип от преподаватели от Факултет по икономика и управление. Поименният състав и данни за професионалните и научни интереси на всеки преподавател ще намерите ТУК
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО: Обучението в специалност „Икономика и управление на регионите“, с магистърска специализация „Туризъм“ има за цел подготовката на широкопрофилни и висококвалифицирани изпълнителски и ръководни кадри в отрасъл Туризъм, притежаващи знания, умения и компетенции за работа в отделните сектори на туристическата индустрия на регионите, в съответствие със съвременните изисквания на българската и чуждестранна туристическа практика и съобразени с изискванията на ЗВО и Закона за туризма.
Учебните програми на дисциплините, включени в учебния план, съдържат очакваните от бизнеса знания, умения и компетенции, които студентите ще имат след завършване на обучението. Тя осигурява на студентите:

  • надграждане на теоретичните знания и практическите умения в областта на икономиката и управлението на туризма;
  • придобиване на компетенции за ефективно използване и управление на икономическата дейност на предприятия в областта на туризма, на туристическите ресурси за развитие на туристическата сфера и за регионално развитие;
  • задълбочаване на знанията, уменията в регионалната икономика, управлението и политиката, регионалния анализ, стратегическо планиране на социално-икономическото развитие на местно, областно и централно ниво;
  • практически компетенции за решаване на проблемите на балансирано и устойчиво развитие на регионите, дългосрочния регионален социално-икономически растеж, оперативно управление на регионални проекти, планове и стратегии за регионално развитие, анализ и оценка на териториалните системи.
ВРЪЗКА С ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА: Магистърската степен предоставя общообразователни и специализирани теоретични знания и практически умения, даващи възможност за самостоятелно или в екип изпълнение на технологични, управленски, селективни, аналитични, оценъчни, експертни, прогностични и проектантски дейности, за организиране на собствен туристически бизнес и/или изпълнение на топ-мениджърски функции. В учебния план са включени дисциплини, които изграждат базата от знания, свързани с регионално развитие, вътрешна и външна туристическа политика, икономика и управление в туризма и корпоративно поведение.
Завършилите магистърската програма ще притежават необходимата подготовка и квалификация за работа като: икономисти, мениджъри, специалисти в държавни ведомства, в регионални и местни администрации, в консултантски фирми, мениджъри на собствен туристически бизнес и т.н.