Магистър


НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА ПО УЧЕБЕН ПЛАН: Стопанско управление
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН   МАГИСТЪР
Втори цикъл в Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование (КРЕПВО);
Ниво 7 според Националната квалификационна рамка (НКР);
Ниво 7 според Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР).
НАИМЕНОВАНИЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА ПО ДИПЛОМА:
 
 
Магистър по стопанско управление
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
 
Област на висше образование според UNESCO–ISCED 2013 Classification:
3.7. Администрация и управление
 
04. Business, Administration and Law
041. Business and Administration
0413. MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
ПРОФИЛ НА ОБУЧЕНИЕТО (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ)    -
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
 
-          1 година (2 семестъра) след придобита ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“  от професионални направления 3.7. Администрация и управление“ и 3.8. Икономика
 
-          2 години (4 семестъра) за завършилите ОКС „Професионален бакалавър“ от професионално направление 3.7.  Администрация и управление
 
-          2 години (4 семестъра) за завършилите ОКС „Бакалавър“/ ОКС „Магистър“ от други професионални направления
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
 
Редовна, задочна, дистанционна
ECTS КРЕДИТИ  (общо  за една учебна година)
 
Общо 60 ECTS кредита,  60 ECTS за година (30 кредита на семестър)
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ Защита на дипломна работа или държавен изпит
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО: Успешно завършилите обучението студенти познават функциите по организацията и управлението на средни и големи предприятия; познават новото административно законодателство; познават международната дейност и мястото на България в Европейските структури.  
Те разбират и могат да:
·         Разработват бизнес-програми за дейността на фирмата;
·         Правят снимка на външната среда и долавят тенденции;
·         Организират и провеждат маркетингови изследвания;
·         Правят цялостен анализ на фирмената дейност като използват статистически методи;
·         Обработват, систематизират, анализират и извеждат водещи тенденции в дейността на дружеството.
От завършилите специалността студенти се очаква да  демонстрират организаторски умения и лидерски способности; Умения за общуване и делегиране на отговорности; умения за  работа в екип; способност да създават благоприятна работна атмосфера.
ВРЪЗКА С ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА: Магистърът по стопанско управление се реализира в отраслите и подотраслите на индустриалното производство. Той може да подпомага ефективно управлението и сам да изпълнява ръководни функции в големи и средни стопански единици и/или техни самостоятелни поделения и клонове в страната и чужбина, планови отдели, звена за управление на човешките ресурси и контрол на качеството, както и да заема координиращи и управленски длъжности, за които се изисква магистърска квалификация. Випускникът на магистърската програма по стопанско управление може да ръководи и организира частен бизнес и специализирана предприемаческа дейност, да осъществява ръководство на дистрибуторски мрежи и др.