Магистър


Управление на проекти

Специалността предлага специализирана подготовка за придобиване на знания и умения за основните подходи, характеристики и етапи в разработването, организацията, оценката и управлението на проекти; систематизиране, анализ и използване на възможностите за реализирането на проекти, финансирани от националния бюджет, европейските фондове и други източници; за извършване на пазарен анализ, събиране и обработка на данни с практическо значение за анализ и оценка на регионалната икономическа среда в т.ч. SWOT анализи и SMART стратегии; планиране и управление на фирмената практика, анализ и оценка на риска при проектното финансиране, вземане на решения във връзка с финансирането, подготовката и реализацията на проекти, работа в екип, извършване на научноизследователска работа и др. Студентите се реализират като експерти и консултанти по разработване и управление на проекти; специалисти и ръководите- ли на звена по управление на проекти на всички управленски равни- ща в различни институции и организации – институции и органи на държавно и общинско управление, банки, инвестиционни дружества и консултантски фирми, организации в публичния и частния сектор, не- правителствени организации, висши училища, научно-изследовател- ски институти и др.
Завършилите специалността придобиват професионална квалификация “Магистър по управление на проекти”.Квалификационна характеристика Управление на проекти

Учебен план Управление на проекти - задочна форма - 2 семестъра

Учебен план Управление на проекти- задочна форма - 4 семестъра - неикономисти

Учебен план Управление на проекти - задочна форма - след ОКС


Учебен план Управление на проекти - 2023 г.