Иновации за устойчиво регионално развитие бяха представени на Годишната научна конференция на ВУАРР 2023


На 1 декември 2023 г. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите проведе традиционната Годишна научна конференция със Студентска и докторантска научна сесия 2023.

Конференцията бе организирана в три основни панела. В първия „Студентска и докторантска научна сесия 2023“ участие с доклади взеха студенти и докторанти от ВУАРР и други висши училища от страната и чужбина. Най-активни в представянето на докладите бяха студентите, обучавани по Програма Еразъм+ във ВУАРР, Джованни Ацета, Фабио Силипоти от Университет на Месина, Италия и Ендри Тафай от Университет Намик Кемал, Текирдаг, Турция. Те представиха своите доклади, свързани с развитието на регионите и иновации за устойчиво развитие във връзка с възможности за развитие на дигиталния маркетинг в селските райони, вериги за доставки на мед и местни ресурси в България, нови хранителни вериги и комуникационни канали за маркетинг в градските и селските райони, вкл. с приложение на нови информационни технологии и др. Христо Ангелов, възпитаник на ВУАРР, направи презентация на тема „Възможности за пазарна реализация на продукцията на биологично сертифицирана фирма“. Участниците проведоха дискусия по темата за възможностите за развитие на фермерските пазари, маркетинга на биологични продукти и основните проблеми на пазара на земеделски продукти. Всички разработки ще участват в ежегодния Конкурс за най-добра студентска разработка, в който научно жури оценява и предлага на президента на ВУАРР доц. д-р Светла Димитрова най-добрите за отличия на първо, второ и трето място.


Материалите от втория панел „Разработки на млади учени и докторанти” участват в Конкурс за млад учен / докторант 2023. Представените изследвания разглеждат финансови аспекти и технологични особености на инвестиции в криптовалути, изследване на ефекта на видовете здравни разходи върху продължителността на живота в България, влияние на здравето върху икономическия растеж, отражение на COVID-19 върху спорта и спортната индустрия и др.

В работата на третия панел „Отчетна научна конференция 2023” бяха представени отчети по научните проекти от Плана за научноизследователска дейност на ВУАРР. Ръководителите на проекти отчетоха резултатите по 36 проекта, като 26 от тях са изследователски проекти във връзка с работата на Regional INVEST Living Lab - Bulgaria. „Живите лаборатории“ по ИНВЕСТ прилагат концепцията за сътрудничество в „четворната спирала“ на образователни и научни организации, бизнес, правителствени и неправителствени организации, потребители и обществото като цяло.

Основните научни задачи, по които се е работело през 2023 г. за разработване и трансфер на иновации за устойчиво регионално развитие, са: културно-историческо наследство, урбанизация и дигитализация, устойчив туризъм, оценка на туристическите ресурси, промени в климата, енергийна ефективност, местните бюджети като инструмент за устойчиво развитие на българските общини, зелена икономика, биоразнообразие, конкурентоспосбност на земеделието, трансфер и унаследяване на бизнес, алтернативни хранителни мрежи и нови бизнес модели и др.

Проф. д-р Марияна Иванова, национален координатор на проект Европейски университетски алианс „Иновации за регионална устойчивост“ (ИНВЕСТ), направи презентация на постигнатото през първата фаза и предстоящите дейности през втората, които стартираха на 1 ноември 2023 г. Вторият проект е с продължителност 4 години, през които ВУАРР ще партнира с шест унивеситета - Словашки аграрен университет в Нитра, Словакия, Университет по приложни науки Карелия, Финландия, Университета на Тесалия, Гърция, Университет на в Реймс Шампайн-Арден, Франция, Университет на Милано Бикока, Италия и Университет на Кордоба, Испания.

Президентът на ВУАРР доц. д-р Светла Димитрова благодари на участниците в конференцията и подчерта, че ВУАРР ще продължава да подпомага с приоритет научните изследвания във фокус областите на Европейски университетски алианс ИНВЕСТ.