Процедури


Конкурси за заемане на академични длъжности
Академичните длъжности във ВУАРР са: „асистент”, „главен асистент”, „доцент” и „професор”.
Условията и реда за заемане на академични длъжности са регламентирани в Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав във ВУАРР.
Текущи процедури за заемане на академични длъжности
Приключили процедури за заемане на академични длъжности


Образователна и научна степен "Доктор"
Информация за открити процедури по защита на ОНС "Доктор"
Информация за приключили процедури по защита на ОНС "Доктор"