Ръководство

 


Президент

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ДИМИТЪР КИРИЛОВ ДИМИТРОВ

 
Проф. д-р инж. Димитър К. Димитров е известен преподавател и учен, автор на проекта и учредител на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, което е създадено през 1992 г. Има повече от 20-годишен опит в ръководни органи на институции за висше образование.
Научната му продукция в областта на управление на висшето образование, управление на проекти, управление на агробизнеса е значителна. Работил е като ректор и директор на висше училище, първи заместник-министър на земеделието, председател на Национална борса за интелектуални продукти, учредител и председател на Националната федерация на кредитните кооперации, учредител и председател на Български кооперативен съюз.
Специализирал е в САЩ и Западна Европа в областта на университетския мениджмънт.
Изнасял е лекции в Полша, Гърция, Турция и други страни.
Носител на медали и отличия за принос към науката, образованието и културата, доктор хонорис кауза.

тел. 032/ 960 360

e-mail: president@uard.bg 
Ректор

ПРОФ. Д-Р МАРИЯНА ИВАНОВА

Автобиография

тел. 032/ 960 360

e-mail: rector@uard.bg
            mivanova@uard.bg

Заместник-ректор


ДОЦ. Д-Р СВЕТЛА ДИМИТРОВА

тел. 032/ 960 360Заместник-ректор
Докторантско обучение

 
ПРОФ. Д-Р ОГНЯНА СТОИЧКОВА
 
Проф. д-р Огняна Стоичкова е завършила Санкт Петербургския държавен университет по икономика, специалност „Финанси и кредит“. Защитила е дисертация по проблемите на кредитно-разплащателния механизъм под ръководството на проф. д-р Делчо Порязов като редовен докторант в Стопанска академия „Д. А. Ценов" през 1978 г. През 2009 г. е избрана за професор с решение на ВАК от 13 май 2009 г.
Научните интереси на проф.Стоичкова са в областта на приложение на финансовите инструменти  в държавното регулиране на икономиката.
Във ВУАРР е на основен трудов договор от 2009 г. Преподава по дисциплините „Икономикс“, „Международна икономика“, „Теория на парите и кредита“, „Държавно регулиране на икономиката“, „Икономика на публичния сектор“.  Преподава по трудов договор и във Висшето училище по застраховане и финанси и е хоноруван преподавател в ЮЗУ “Н. Рилски“.
 

тел. 032/ 960 360
 
e-mail: ostoichkova@uard.bg

Заместник-ректор

Акредитация и контрол на качеството


ДОЦ. Д-Р ПАТРИЦИЯ ГЕОРГИЕВА

тел. 032/ 960 360

e-mail: pgeorgieva@uard.bg
 
Заместник-ректор

Директор на Филиал Велико Търново


ДОЦ. Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ

Автобиография


тел. 062/603 940

факс: 062/603 936


e-mail: zamrektor@netcollege-bg.com
Заместник-ректор

ДОЦ. Д-Р ЕКАТЕРИНА АРАБСКА

тел. 032/ 960 360

e-mail:
earabska@uard.bg