Приключили процедури

Процедура за публична защита на дисертационен труд на тема:
 
"Сравнителни изследвания върху биологичните и стопански качества на колекция линии от Triticum aestivum L., получени по биотехнологични методи"

по докторска програма "Растениевъдство" в професионално направление: 6.1 Растениевъдство

разработен от докторант: Светла Манолова Качакова,

научни консултанти: проф. д-р Димитър Диманов Димитров

 
Научно жури (Заповед № 207/31.05.2018 г. на ректора на ВУАРР)

1. проф. дн Дияна Лилова Светлева - рецензия
2. проф. д-р Дочка Ценова Димова - рецензия
3. проф. д-р Тенчо Любенов Чолаков - становище
4. проф. д-р Димитър Диманов Димитров - становище
5. доц. д-р Светла Георгиева Димитрова - становище                                         

Автореферат на дисертационен труд

Дата на публичната защита:
 02.07.2018 г. (понеделник) от 10.30 часа в VI аудитория на ВУАРР, гр. Пловдив, бул. Дунав 78 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в сектор "Докторанти" на ВУАРР, стая 15.
***
Процедура за публична защита на дисертационен труд на тема:
 
" Установяване на генотипове обикновена зимна пшеница и грах подходящи за биологично земеделие"

по докторска програма "Растениевъдство" в професионално направление: 6.1 Растениевъдство

разработен от докторант: Григори Страшимиров Иванов,

научни консултанти: доц. д-р Сийка Ангелова, доц. д-р Светла Димитрова

 
Научно жури (Заповед № 339/27.11.2017 г. на ректора на ВУАРР)

1. проф. д-р Радка Велева Иванова - рецензия
2. проф. д-р Танко Пеев Колев - рецензия
3. доц. д-р Георги Ангелов Москов - становище
4. доц. д-р Светла Георгиева Димитрова - становище
5. доц. д-р Сийка Ангелова Ангелова - становище                                         

Автореферат на дисертационен труд

Дата на публичната защита:
 31.01.2018 г. (сряда) от 10.30 часа в I аудитория на ВУАРР, гр. Пловдив, бул. Дунав 78 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в сектор "Докторанти" на ВУАРР, стая 11.