Приключили процедури

Процедура за публична защита на дисертационен труд на тема:
 
"Влияние на агенциите за кредитен рейтинг върху развитието на финансовите пазари"

по докторска програма "Финанси и банково дело" в професионално направление: 3.8 Икономика

разработен от докторант: Динко Райчев Казепов

научен ръководител: доц. д-р Бисер Йорданов Кръстев

 
Научно жури (Заповед № 464/07.12.2018 г.) на ректора на ВУАРР)

1. проф. д-р Огняна Кирилова Стоичкова - становище
3. проф. д-р Сава Христов Димов - рецензия
3. проф. д-р Виржиния Иванова Желязкова - становище
4. доц. д-р Ренета Маринова Димитрова - становище
5. доц. д-р Бисер Йорданов Кръстев - рецензия                                        

Автореферат на дисертационен труд

Дата на публичната защита:
 08.04.2019 г. (понеделник) от 11.00 часа в аудитория 2 на ВУАРР,
гр. Пловдив, бул. Дунав 78 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в сектор "Докторанти" на ВУАРР, стая 15.
 

Процедура за публична защита на дисертационен труд на тема:
 
"Анализ на инвестиционната дейност на капиталовите пенсионни фондове в България"

по докторска програма "Финанси и банково дело" в професионално направление: 3.8 Икономика

разработен от докторант: Николина Янкова Марева

научен ръководител: доц. д-р Георги Петров Георгиев

 
Научно жури (Заповед № 462/07.12.2018 г.) на ректора на ВУАРР)

1. проф. д-р Мариана Георгиева Асенова - рецензия
3. проф. д-р Сава Христов Димов - становище
3. проф. д-р Виржиния Иванова Желязкова - становище
4. доц. д-р Станислав Димитров Петков - рецензия
5. доц. д-р Георги Петров Георгиев - становище                                         

Автореферат на дисертационен труд

Дата на публичната защита:
 07.02.2019 г. (четвъртък) от 10.30 часа в II аудитория на ВУАРР,
гр. Пловдив, бул. Дунав 78 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в сектор "Докторанти" на ВУАРР, стая 15.

***
Процедура за публична защита на дисертационен труд на тема:
 
"Управление на финансовия риск в инвестиционни проекти през призмата на банковата дейност (по примера на банковата дейност в Р. Македиония"

по докторска програма "Финанси и банково дело" в професионално направление: 3.8 Икономика

разработен от докторант: Димитар Милан Анастасовски

научен ръководител: проф. д-р Огняна Кирилова Стоичкова

 
Научно жури (Заповед № 461/07.12.2018 г.) на ректора на ВУАРР)

1. проф. д.ик.н Росица Рангелова Павлова - рецензия
3. проф. д-р Огняна Кирилова Стоичкова - становище
3. доц. д-р Ренета Маринова Димитрова - становище
4. доц. д-р Георги Петров Георгиев - рецензия
5. доц. д-р Яким Валентинов Китанов - становище     
                                   
Автореферат на дисертационен труд

Дата на публичната защита:
 07.02.2019 г. (четвъртък) от 12.00 часа в II аудитория на ВУАРР,
гр. Пловдив, бул. Дунав 78 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в сектор "Докторанти" на ВУАРР, стая 15.
Процедура за публична защита на дисертационен труд на тема:
 
"Сравнителни изследвания върху биологичните и стопански качества на колекция линии от Triticum aestivum L., получени по биотехнологични методи"

по докторска програма "Растениевъдство" в професионално направление: 6.1 Растениевъдство

разработен от докторант: Светла Манолова Качакова,

научни консултанти: проф. д-р Димитър Диманов Димитров

 
Научно жури (Заповед № 207/31.05.2018 г. на ректора на ВУАРР)

1. проф. дн Дияна Лилова Светлева - рецензия
2. проф. д-р Дочка Ценова Димова - рецензия
3. проф. д-р Тенчо Любенов Чолаков - становище
4. проф. д-р Димитър Диманов Димитров - становище
5. доц. д-р Светла Георгиева Димитрова - становище                                         

Автореферат на дисертационен труд

Дата на публичната защита:
 02.07.2018 г. (понеделник) от 10.30 часа в VI аудитория на ВУАРР, гр. Пловдив, бул. Дунав 78 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в сектор "Докторанти" на ВУАРР, стая 15.
***
Процедура за публична защита на дисертационен труд на тема:
 
" Установяване на генотипове обикновена зимна пшеница и грах подходящи за биологично земеделие"

по докторска програма "Растениевъдство" в професионално направление: 6.1 Растениевъдство

разработен от докторант: Григори Страшимиров Иванов,

научни консултанти: доц. д-р Сийка Ангелова, доц. д-р Светла Димитрова

 
Научно жури (Заповед № 339/27.11.2017 г. на ректора на ВУАРР)

1. проф. д-р Радка Велева Иванова - рецензия
2. проф. д-р Танко Пеев Колев - рецензия
3. доц. д-р Георги Ангелов Москов - становище
4. доц. д-р Светла Георгиева Димитрова - становище
5. доц. д-р Сийка Ангелова Ангелова - становище                                         

Автореферат на дисертационен труд

Дата на публичната защита:
 31.01.2018 г. (сряда) от 10.30 часа в I аудитория на ВУАРР, гр. Пловдив, бул. Дунав 78 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в сектор "Докторанти" на ВУАРР, стая 11.