Структура

Съгласно Правилника за устройството и дейността на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите:
Основни структурни звена са факултет, департамент, институт.
Обслужващи звена са библиотека, центрове, лаборатории, учебно - експериментални и производствени бази, издателство, сектори, отдели и други, относително обособени квалификационни, административни и стопански структури.