Открити процедури

Процедура за публична защита на дисертационен труд на тема:
 
"Влияние на агенциите за кредитен рейтинг върху развитието на финансовите пазари"

по докторска програма "Финанси и банково дело" в професионално направление: 3.8 Икономика

разработен от докторант: Динко Райчев Казепов

научен ръководител: доц. д-р Бисер Йорданов Кръстев

 
Научно жури (Заповед № 464/07.12.2018 г.) на ректора на ВУАРР)

1. проф. д-р Огняна Кирилова Стоичкова - становище
3. проф. д-р Сава Христов Димов - рецензия
3. проф. д-р Виржиния Иванова Желязкова - становище
4. доц. д-р Ренета Маринова Димитрова - становище
5. доц. д-р Бисер Йорданов Кръстев - рецензия                                        

Автореферат на дисертационен труд

Дата на публичната защита:
 08.04.2019 г. (понеделник) от 11.00 часа в аудитория 2 на ВУАРР,
гр. Пловдив, бул. Дунав 78 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в сектор "Докторанти" на ВУАРР, стая 15.