Открити процедури

Процедура за публична защита на дисертационен труд на тема:
 
„Характеристика на растителни генетични ресурси от Pisum sativum L. по агробиологични и биохимични показатели“


по докторска програма "Растениевъдство" в професионално направление: 6.1 Растениевъдство

разработен от докторант: Мария Иванова Събева

научен ръководител: доц. д-р Сийка Ангелова Ангелова

 
Научно жури (Заповед № 144/13.05.2019 г.) на ректора на ВУАРР)

1. проф. д-р Галина Тодорова Певичаров - рецензия
3. проф. д-р Вилиана Маринова Василева - рецензия
3. доц. д-р Сийка Ангелова Ангелова - становище
4. доц. д-р Гергана Николова Дешева - становище
5. доц. д-р Светла Георгиева Димитрова - становище                                       

Автореферат на дисертационен труд

Дата на публичната защита:
 15.07.2019 г. (понеделник) от 10.30 часа в аудитория 2 на ВУАРР,
гр. Пловдив, бул. Дунав 78 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в сектор "Докторанти" на ВУАРР, стая 15.