Открити процедури

Процедура за публична защита на дисертационен труд на тема:
 
"Анализ на инвестиционната дейност на капиталовите пенсионни фондове в България"

по докторска програма "Финанси и банково дело" в професионално направление: 3.8 Икономика

разработен от докторант: Николина Янкова Марева

научен ръководител: доц. д-р Георги Петров Георгиев

 
Научно жури (Заповед № 462/07.12.2018 г.) на ректора на ВУАРР)

1. проф. д-р Мариана Георгиева Асенова - рецензия
3. проф. д-р Сава Христов Димов - становище
3. проф. д-р Виржиния Иванова Желязкова - становище
4. доц. д-р Станислав Димитров Петков - рецензия
5. доц. д-р Георги Петров Георгиев - становище                                         

Автореферат на дисертационен труд

Дата на публичната защита:
 07.02.2019 г. (четвъртък) от 10.30 часа в II аудитория на ВУАРР,
гр. Пловдив, бул. Дунав 78 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в сектор "Докторанти" на ВУАРР, стая 15.

***
Процедура за публична защита на дисертационен труд на тема:
 
"Управление на финансовия риск в инвестиционни проекти през призмата на банковата дейност (по примера на банковата дейност в Р. Македиония"

по докторска програма "Финанси и банково дело" в професионално направление: 3.8 Икономика

разработен от докторант: Димитар Милан Анастасовски

научен ръководител: проф. д-р Огняна Кирилова Стоичкова

 
Научно жури (Заповед № 461/07.12.2018 г.) на ректора на ВУАРР)

1. проф. д.ик.н Росица Рангелова Павлова - рецензия
3. проф. д-р Огняна Кирилова Стоичкова - становище
3. доц. д-р Ренета Маринова Димитрова - становище
4. доц. д-р Георги Петров Георгиев - рецензия
5. доц. д-р Яким Валентинов Китанов - становище     
                                   
Автореферат на дисертационен труд

Дата на публичната защита:
 07.02.2019 г. (четвъртък) от 12.00 часа в II аудитория на ВУАРР,
гр. Пловдив, бул. Дунав 78 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в сектор "Докторанти" на ВУАРР, стая 15.