Обучение


Наръчник на първокурсника

Статут на студент се придобива при записване във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите и се загубва при отписване. Правата, произтичащи от студентския статут, не могат да се ползват при прекъсване на обучението или при отстраняване.
Студент е този, който се обучава за придобиване на образователно-квалификационните степени „Професионален бакалавър по...”, „Бакалавър” и „Магистър”.
Специализант е този, който повишава квалификацията си по специализиран учебен план.
Студентите имат право да участват в редовни, задочни и дистанционни форми на обучение.
Студентите могат да получат допълнителни кредити за защита пред специализирана комисия на производствени стажове в страната и чужбина, които се вписват в дипломата.
 
Студентите имат право:

 • да получават своевременна и изчерпателна информация за учебния процес;
 • да получават квалифицирана помощ и ръководство за своето професионално и творческо израстване;
 • да се обучават едновременно по повече от една специалност в рамките на една образователно-квалификационна степен, или да изучават допълнителни курсове;
 • да завършат висшето си образование в съкратен срок при условия;
 • с решение на Ректора да прекъсват обучението си и да го продължават след това;
 • да се прехвърлят за продължаване на обучението си в или от друго висше училище, факултет, специалност, степен или форма на обучение;
 • да участват в научноизследователската дейност на ВУАРР, като им се гарантират авторските, изобретателските и сродните им права и възнаграждения;
 • да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на ВУАРР;
 • да се сдружават в Студентския съвет, устройството и дейността на който се регламентират с правилник;
 • да организират студентски общности за защита на своите интереси;
 • да дават становище по образователния процес;
 • да участват в оценяването на преподавателската дейност;
 • да кандидатстват за продължаване на образованието си в по-висока образователно-квалификационна степен.
 
Студентите имат следните задължения:


 • да спазват изискванията на учебните планове, учебните програми, учебния график и седмичния разпис във ВУАРР;
 • да пазят имуществото на ВУАРР и носят материална отговорност за причинени щети;
 • да защитават доброто име и интересите на ВУАРР и неговите преподаватели, служители и ръководства;
 • да представят доклади от учебно-производствените стажове, както и оценки и препоръки от работодателите;
 • да заплащат таксите си за обучение, както следва:
  • за първи семестър - при записването за студент;
  • за втори и всеки следващ семестър – в срок до 15 дни преди началото на семестъра.