Административни услуги, предлагани от ВУАРР


 • Прием на студенти и докторанти
 • Предоставяне на стипендии
 • Разрешение за прекъсване на учебната година
 • Разрешение за преместване в друго висше училище
 • Разрешение за преместване в друга специалност
 • Разрешение за промяна на формата на обучение
 • Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация в различни форми за
  повишаване на квалификацията във висше училище
 • Издаване на свидетелство за успешно завършен курс за специализирана езикова подготовка по
  български език
 • Издаване на диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше
  образование и приложение към нея
 • Издаване на дубликат на диплома за завършена образователно-квалификационна степен на
  висше образование
 • Издаване на европейско дипломно приложение
 • Издаване на свидетелство за професионална квалификация
 • Издаване на академична справка
 • Издаване на уверение
 • Издаване на диплома за удостоверяване на образователна и научна степен „доктор“ и научна
  степен „доктор на науките“
 • Издаване на свидетелство за заемане на академична длъжност
 • Признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни
  висши училища
 • Издаване на дубликат на удостоверение за признаване на придобито висше образование и
  завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища
 • Възстановяване на студентски права
 • Служебна заверка на дисциплина / семестър
 • Издаване на индивидуален протокол за явяване на изпи
 • Изготвяне на индивидуален учебен план
 • Издаване на служебна бележка / сертификат
 • Издаване на препоръка

За информация: Нормативни документи