Важни съобщения


Всички студенти от ОКС „Бакалавър“, явили се на Държавен изпит във ВУАРР – Пловдив през юни 2018 г., трябва да посетят лично Учебен отдел (ет. 1, каб. 9) в срок от 06.08.2018 г. до 31.08.2018 г., за да се подпишат на дипломите си за висше образование.

Учебен отдел


***
Държавни изпити за ОКС Бакалавър и ОКС Магистър за учебната 2017/2018 г.

***
На вниманието на първокурсниците


Национална агенция за приходите призовава всички студенти-първокурсници да проверят
здравноосигурителния си статус.
При неплатени вноски губите здравни права.
За просрочване на плащането на месечните здравноосигурителни вноски се дължи лихва.
Сумата за плащане се изчислява чрез калкулатора на НАП.
Вноски се плащат в интернет, по банков път и чрез пощенски запис по образец.
НАП напомня на студентите в задочна форма на обучение, че те са самоосигуряващи се лица и трябва сами да плащат осигуровките си, в случай че не ги осигурява работодател.

За повече информация: www.nap.bg  и тел. 070018700 (на цената на един градски градски разговор).

***
В изпълнение на проект BG051PO001-4.3.04-0056 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във ВУАРР”, изпълняван по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите организира обучения в новата платформа за електронни форми на дистанционно обучение.

Достъпът до платформата, разработена по проекта, става на следния адрес:
http://e-uard.bg/elearn
В обученията могат да участват всички студенти на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, независимо от формата на обучение.
Включването в обучение става с попълване на заявление по образец, в което се отбелязва дисциплината / дисциплините от зимния и летния семестър на учебната 2013 / 2014 г., по които студентът има желание да се обучава в новата платформа за до.
Могат да се посочват и дисциплини, които не са включени в учебния план на изучаваната специалност.
Всички студенти, успешно завършили обучението, ще получат допълнителен сертификат за участие в обучение по европейска програма.
За информация: dlproject@uard.bg
 
РЕКТОР НА ВУАРР,
РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА:
ПРОФ. Д-Р ИНЖ. Д. ДИМИТРОВ

Покана и образец на заявление

***

Избор на избираеми и факултативни дисциплини

1. Записването на студентите в курсовете на избираемите и факултативните дисциплини за всяка следваща учебна година става лично до първи юни в Учебен отдел (попълва се заявление по образец).
2. Студентите, които не са заявили своя избор, се разпределят служебно. Направеното разпределение не може да се променя през учебната година.
3. Студентите се разпределят на равни групи във всяка избираема дисциплина, но не по-малко от 15 души и не повече от половината от общия им брой. При попълване на лимитирания брой, приемът в курса се прекратява.