Ректорът на ВУАРР: Вървим напред и се грижим за интересите на своите страни

 
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите съвместно с Алианса на университетите от Централна и Източна Европа проведе Международна научна конференция „Регионално развитие на страните от Централна и Източна Европа” в периода 7 – 9 октомври 2014 г. в Новотел „Пловдив“ със широко международно участие. Членове на научния комитет бяха изявени учени от водещи университети в страни от Централна и Източна Европа.
Съпровождащо събитие на конференцията бе и Петият конгрес на Алианса на университетите от Централна и Източна Европа с участието на ректорите на университетите от региона.
 
„Ние-учените, вървим напред и се грижим за младите хора, за бъдещето, за интересите на своите страни.” – заяви в официалното си слово при откриване на форума ректорът на ВУАРР проф. д-р инж. Димитър Димитров. По думите му: ”Алиансът на университетите от Централна и Източна Европа се разраства както с научните си интереси, така и се стреми да бъде научно-приложно полезен за развитието на икономиките на източно- и централноевропейските страни. Затова акцентът на нашата конференция е как нашите държави от бившия социалистически лагер да започнат по-интензивно да се приближават към стандартите на страните от Западна Европа чрез увеличаване на икономическите пространства и чрез възможностите да си помогнем един друг.
Безспорен факт е, че ние развиваме съвместни научни разработки, имаме съвместни европейски проекти, имаме подпомагане на университетите помежду си по отношение на усъвършенстване и поддържане на качеството на учебния процес. Затова нашето виждане е, че акредитацията на университетите трябва да има солиден международен елемент, тъй като акредитирайки се помежду си университети от един и същи град или съседни градове, ползата е много малка, но когато имаме акредитатор от един румънски, унгарски, чешки или словашки университет, тогава ние можем да научим много повече от тези колеги - първо, и второ – не сме преки конкуренти, за да си нанасяме вреди или да си  правим схемата – ти на мене, аз на тебе. Това е европейска политика – акредитацията да се разширява в международен мащаб.”
Президентът на ACEU Ференц Шабай - ректор на университета Капошвар в Унгария, заяви, че: „Пазарът на труда е основно предизвикателство пред висшите училища. Общата работа на всички членове на Алианса би подпомогнала решаването на този назрял въпрос. Силно вярвам, че ролята на Алианса и целите, които той си поставя, ще имат значение и в бъдеще. Силно вярвам в Алианса, защото имаме секретар от Сърбия, президент от Унгария, а днес сме в Пловдив. Благодаря на проф.Димитров за организираната конференция и конгрес.”
Слободан Рачич – секретар на ACEU, сподели: „Благодаря на проф. Димитър Димитров като цяло за организирането на конференцията и конгреса на ACEU. Алиансът по своята същност е НПО организация и основно се стреми да промотира висшето образование в Централна и Източна Европа. Към днешния момент ние имаме 11 университета в повече от 10 държави, както и повишен интерес от нови членове, които да се включат в него.”
 
Целта на конференцията бе да се очертаят проблемите и перспективите в устойчивото регионално развитие, като се представят съвременни изследвания и се набележат препоръки за практиката. По този начин ще бъдат създадени възможности за дискусии и установяване на връзки между наука, бизнес, правителствени организации, държавни и местни органи; за обмяна на информация и знания между експерти, изследователи и институции за насърчаване на международното сътрудничество и нови инициативи в областта на устойчивото развитие.
За участие в конференцията бяха приети 83 доклада от България, Сърбия, Хърватска, Турция, Македония, Русия, Косово, Полша и Естония. Сред дискутираните теми бяха: политики за регионално развитие, законодателство, принципи, приоритети, финансиране; икономическо развитие и конкурентоспособност, предприемачество и мениджмънт; икономика, основана на знанието, иновации, човешки ресурси, социално развитие, инфраструктура, земеделие и туризъм, и други.
Акцентът бе поставен на устойчивото регионално развитие и значението на трансфера на иновации за развитие на конкурентоспособен земеделски и туристически сектор в селските райони, зелената икономика и информационните и комуникационните технологии, регионалните пазари и международната търговия.


СНИМКИ ОТ СЪБИТИЕТО