ВУАРР ОРГАНИЗИРА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДНИ НА КАРИЕРАТА”


Кариерно ориентиране чрез популяризиране на добри практики в местното самоуправление за устойчиво регионално развитие и изграждане на активно гражданско общество

В изпълнение на проект BG051PO001-3.1.07-0043 АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ВУАРР В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА Висше училище по агробизнес и развитие на регионите организира „Дни на кариерата.

Дата на провеждане: 18 ноември 2014 г.; 10:00 – 12:00 часа
Място на провеждане: Пловдив, бул. Дунав 78

В програмата на конференцията:


  • Реализирани бизнес форуми за подкрепа на местното икономическо развитие – презентация на Регионална асоциация на общините – Тракия
  • Дискусия „Възможности за реализация в публичния сектор”
  • Дискусия „Насърчаване на младежките инициативи и предприемачеството”