Редовна държавна изпитна сесия 2015


На основание чл. 45, ал. 1 от ЗВО, чл. 7, ал. 1 и чл. 12, ал. 1 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование, чл. 23, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за прием, обучение и движение на студенти на ВУAРР е издадена  Заповед на Ректора на ВУАРР Nо 121 от 30 март 2015 г. относно организирането и провеждането на редовна държавна изпитна сесия във ВУАРР - Пловдив, която гласи:
 
1. В срок до 15.06.2015 г. включително, студентите на ВУАРР от специалностите:
 
ОКС „Бакалавър”
Стопанско управление
Управление  на агробизнеса
Аграрна икономика
Икономика на туризма
 
ОКС „Магистър”
Стопанско управление
Управление на проекти
Управление на общините
Управление на селските райони
Мениджмънт на човешките ресурси
Икономика и управление на агробизнеса
Икономика и управление на туризма
Счетоводство и одит
Маркетинг и реклама
Финанси и банково дело
Административно-информационен мениджмънт
 
положили успешно семестриалните изпити съгласно учебния план, да подадат заявление в Учебен отдел до Ректора на ВУАРР за допускане до редовна държавна изпитна сесия.
 
2. На 23.06.2015 г. Учебен отдел да подготви и изнесе списъците на допуснатите студенти за съответните специалности и ОКС.
 
3. Държавните изпити във ВУАРР - Пловдив да се проведат, както следва:
 
ОКС „Бакалавър“

СПЕЦИАЛНОСТ ДАТА ЧАС АУДИТОРИЯ
Стопанско управление 24.06.2015 г. 9 ч. VII
Управление на агробизнеса 24.06.2015 г. 13 ч. I
Аграрна икономика 24.06.2015 г. 13 ч. I
Икономика на туризма 25.06.2015 г. 9 ч. VII
 
ОКС „Магистър“
 

СПЕЦИАЛНОСТ ДАТА ЧАС АУДИТОРИЯ
Икономика и управление на агробизнеса 24.06.2015 г. 13 ч. I
Икономика и управление на туризма 25.06.2015 г. 9 ч. VII
Управление на проекти 25.06.2015 г. 13 ч. II
Управление на общини 25.06.2015 г. 13 ч. II
Стопанско управление 25.06.2015 г. 13 ч. II
Управление на селските райони 25.06.2015 г. 13 ч. II
Административно-информационен мениджмънт 25.06.2015 г. 13 ч. II
Финанси и банково дело 25.06.2015 г. 13 ч. VII
Мениджмънт на човешките ресурси 25.06.2015 г. 9 ч. VI
Счетоводство и одит 24.06.2015 г. 9 ч. I
Маркетинг и реклама 25.06.2015 г. 9 ч. VI