Най-добрият експерт по управление на човешките ресурси у нас изнесе публична лекция пред студенти на ВУАРР


По покана на Ректора на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите проф. д-р инж. Димитър Димитров публична лекция изнесе най-добрият специалист у нас в областта на управлението на човешките ресурси. Пред студенти и преподаватели проф. Илиев разгледа темата ,,Актуални проблеми на науката за управление на човешките ресурси и преходът към българската бизнес практика“. Той синтезира водещи научни постановки и акцентира върху състоянието на практиката в страната, проблемите и необходимостта от сериозни промени.

Проф. Илиев открои два особено плодотворни периода в науката за управлението на човешките ресурси – 50-те години на миналия век и последните 20 години. Според него двайсетте мотивационни теории, характерни за първия период са актуални не само за времето на тяхното разработване/преди около 60 години/, а са ,,още по-актуални за днешното сложно време, в което живеем‘‘.Той прогнозира, че тяхната актуалност ще се запази и през следващите години.
,,Тези теоретични модели са изключително полезни за бизнеса и управлението на хората, но за съжаление възможностите и приложението им не се познават добре от нашите работодатели“, заяви той.

По отношение на съвремения период проф.Илиев очерта три особено важни направления –системи за управление на човешките ресурси, екипи и екипност, лидерство и лидери на равнище бизнес организация. Той засегна въпросите за движещите сили на човешкото поведение, важните човешки потребности и тяхната връзка с трудовата мотивация, необходимостта от синхронизиране целите и интересите на организацията с тези на отделния неин служител и т.н.

Усъвършенстването на българската бизнес практика професорът разгледа във връзка с изграждането на ефективни системи за управление на човешките ресурси, способни да привличат, задържат и мотивират качествен персонал. Особен акцент постави върху принципите и механизмите за създаване на обективна система за оценяване на трудовото представяне като основа на справедливата система за възнаграждение, както и върху мотивационните ефекти на различните бонус схеми.
Освен в областта на управлението на човешките ресурси, ученият представи своите виждания и по въпроси, засягащи индустрията и осигуряването на индустриален растеж.

Гостуването на проф. Илиев бе една от поредицата срещи с известни личности, които висшето училище и Клуб „Приятели на ВУАРР” организират с подкрепата на Ректора проф. д-р инж. Димитър Димитров.Проф. д. ик. н. Йосиф Илиев има изключително богата научноизследователска дейност като автор и съавтор на над 300 научни публикации, включително в чужбина, както и забележителен практически опит в организиране, координиране и мотивиране на екипи и организации, придобит на трайно заемани ръководни длъжности, в т.ч. академични и административни – ръководител на катедра „Индустриален бизнес” към УНСС, първи заместник-ректор на УНСС, депутат и член на Икономическата комисия на Великото народно събрание, председател на СНС към ВАК, заместник–председател на Националната агенция за оценяване и акредитация, съветник на Министър-председателя, изпълнителен директор на Центъра за масова приватизация, заместник-председател на управителни съвети и консултант на големи индустриални компании.