Студентски стипендии


Уважаеми колеги,

както вече стана ясно от изявленията на представители, ангажирани с мениджмънта на проект „Студентски стипендии“ BG051PO001 – 4.2.06, съфинансиран от ЕСФ на ОП „Развитие на човешките ресурси“, получените финансови средства не са достатъчни, за да се изплатят всички стипендии, определени на база критерии за класиране. В тази връзка Академичното ръководство на ВУАРР обсъди различни варианти за действие съобразно предложените от МОН, в резултат на което бе взето решение средствата, които не достигат, да се компенсират от бюджета на ВУАРР, с което да не бъдат ощетени класираните студенти.

Вчера (23.06.2015 г.) ВУАРР получи по сметката си средства и изплати стипендии и специални стипендии на всички класирани студенти.

Екип „Студентски стипендии“, ВУАРР