Студентски стипендии


Уважаеми студенти,

От 22 октомври 2015 г. започва кандидатстването за зимен семестър на учебната 2015/2016 година за стипендии за успех и за специални стипендии по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии” – 3 фаза. Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта до 12 ноември 2015 г., а класирането ще бъде обявено на 1 декември 2015 г. Пълният график с всички срокове на кампанията може да видите по-долу.
 
Екип на проектаГ Р А Ф И К
за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии за зимния семестър на учебната 2015/2016 г. по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”


ДЕЙНОСТ СРОК
Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии през интернет страницата на Проекта 22 октомври 2015 г.
Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване и съпътстващите ги документи във висшите училища 26 октомври 2015 г.
Начало на потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри 26 октомври 2015 г.
Въвеждане на разпределението на стипендиите в интернет страницата на Проекта по висши училища (по специалности - за стипендиите за успех и по факултети - за специалните стипендии) въз основа на данните за броя на студентите в редовна форма на обучение за летния семестър на учебната 2014/2015 година в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти до 30 октомври 2015 г.
Край на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване през интернет страницата на Проекта 12 ноември 2015 г., четвъртък, 23:59 ч.
Край на подаване от студентите на формулярите за кандидатстване (подадени през интернет страницата на Проекта до 12 ноември 2015 г.) и съпътстващите ги документи във висшите училища 17 ноември 2015 г., вторник, според работното време на висшето училище
Краен срок за потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри 20 ноември 2015 г.
Срок за подаване на възражения от студентите пред висшите училища по повод технически пропуски и несъответствия и тяхното отстраняване в подадените и потвърдени формуляри  23-25 ноември 2015 г.
Заключване на програмния продукт и невъзможност за повече корекции по формулярите от страна на висшите училища 26 ноември 2015 г.
Публикуване на класирането за стипендии в интернет страницата на Проекта и по висши училища 1 декември 2015 г., вторник
Краен срок за подаване на IBAN номера на сметки за класираните студенти, които не са посочили такъв при кандидатстване (само чрез сайта на Проекта) 4 декември 2015 г.,
23:59 часа
Срок за висшите училища за подаване в МОН на подписаните и подпечатани рамкови формуляри за изплащане на стипендиите до 8 декември 2015 г.
Проверка на рамковите формуляри и изготвяне на платежни документи до 10 декември 2015 г.
Преводи от МОН към висшите училища на средствата за стипендии за три месеца от зимния семестър на учебната 2015/2016 година от 11 декември 2015 г.
Преводи на стипендиите от висшите училища към сметките на студентите до 18 декември 2015 г.
Отчети за изплатените стипендии от висшите училища към МОН до 10 януари 2016 г.