На вниманието на всички студенти, докторанти и млади преподаватели на ВУАРР


Уважаеми колеги,

В рамките на отчетната научна конференция на ВУАРР /3 декември 2015 г./ ще се проведе Студентска научна сесия, която тази година ще има конкурсен характер.
Разработките ще бъдат оценени от компетентно жури и най-добрите от тях ще бъдат отпечатани в академичните издания на ВУАРР, а за първенците ще има и други награди.
Допуска се участие с една собствена разработка /резултат от проучвания, реферати, курсови и дипломни работи и пр./ по избор на кандидата.
Докладите или резюмета /при по-големи разработки/ следва да бъдат с обем до 10 стандартни машинописни страници. Допуска се /и би било полезно/ използването на нужната помощ от преподаватели / научни ръководители. Ако работата е в съавторство, необходимо е и съгласието на съавторите.

Наред с това, ще се проведе и конкурс за най-добър млад учен, достъпен за преподаватели и/или докторанти от ВУАРР на възраст до 37 навършени години.

Всички научни разработки следва да се представят в хартиен и електронен формат в срок до 20 ноември 2015 г. във ВУАРР, Пловдив, бул. Дунав №78, ет. 2, Кирилка Ненкова, електронна поща: secretariat.iris@uard.bg  и  iriz_uard@abv.bg
 
ЖЕЛАЕМ УСПЕХ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!