ВУАРР – домакин на представяне на продуктите на Thomson Reuters


Софтуерните продукти Web of Science и Incites бяха представени днес във ВУАРР – Пловдив на информационна среща с представителите на американската компания Thomson Reuters за България. Принципите на работа с основни продукти, използвани в отчитане влиянието на научни публикации, бяха една от дискутираните теми. Реалните демонстрации за работа с библиометрични данни и анализи показаха мястото на българските изследователски звена и учени в световните бази данни на най-влиятелните научни разработки. Проследен бе и опитът в изпълнение на проекти и международно сътрудничество, отразен в наукометричните показатели на Thomson Reuters.

Достъпът до базите данни с актуална научна информация и презентациите се осъществяват благодарение на сключения абонаментен договор на Министерство на образованието и науката с Thomson Reuters Co., като част от инициативите за насърчаване и популяризиране на научните изследвания за интелигентен растеж.

Мултинационалната корпорация осигурява интелигентни технологични решения и консултации на професионалисти от цял свят, акцентирайки на регионалните особености при изчисляване на индексите за научни влияния в различни категории. Основната цел е да се подпомага вземането на информирани решения в различни области, като науката е сред приоритетите наред с интелектуалната собственост и международното сътрудничество.

На срещата присъстваха представители на основните звена на ВУАРР – Пловдив и филиалите в Русе и Велико Търново. Обсъдени бяха въпроси, свързани с продължаване на сътрудничеството на висшето училище с представителството в България, като двете страни поеха ангажимент за нови срещи през идващата година.