ВУАРР доказа за пореден път експертния си потенциал на международна конференция в Сърбия


Представители на ВУАРР взеха активно участие в програмата за месец юни 2013 на проекта „Обучение на преподаватели в областта на екологичното производство и управление на храни” с координатор Van Hall Larenstein University - Холандия. Бяха проведени няколко уоркшопа и международна конференция с участници и партньори по проекта в Университет Едюконс - Сремска каменица, Сърбия.
Обсъдени бяха резултатите от провелите се вече обучителни курсове за преподаватели от средни и висши училища в Сърбия, Босна и Херцеговина и Черна гора, разработване на модули за професионално обучение в средните училища, план на дейностите през заключителната година проекта и др.
Ролята на експертите от ВУАРР бе оценена високо като партньор с утвърден опит по изготвяне на ръководства и учебници в сферата на биологичното производство. През последната проектна година ВУАРР ще вземе активно участие в дейностите по мениджмънт и осигуряване на качество, изграждането на мрежа и разработването на нови учебни програми, включващи интерактивни обучения и прилагане на интегрирания подход.

Проектът по програма ТЕМПУС „Обучение на преподаватели в областта на производството и управлението на екологично чисти храни” (EDUECO: Education of Teachers in the field of Ecological Food Production and Management) цели изграждане на капацитет в Западните Балкани за устойчиво икономическо развитие във връзка с биологичното производство на храни чрез насърчаване и подпомагане на професионалното образование и обучение. Фокусът е върху биологичното производство поради неговия огромен потенциал на икономически двигател в селските райони.
За да се посрещне увеличаващото се потребителско търсене по отношение на екологично чисти и безопасни храни, биологично земеделие и преработка на биологични продукти, трябва да се вземат предвид специфичните изисквания в региона. Проектът EDUECO предлага на университети в Сърбия, Босна и Херцеговина и Черна гора знания и методи за обучение на неуниверситетски преподаватели. Ще бъде организирано и пилотно обучение в средните училища. Необходимите знания трябва да бъдат доставяни от експерти и преподаватели с професионални знания и умения в биологичното земеделие и мениджмънта. За целта ще бъде създадена и регионална мрежа с участието на университетски преподаватели и учители от професионални гимназии, както и на представители на сектора. Тя ще осигурява обратната връзка за постоянно развитие и усъвършенстване на учебните програми във връзка с посрещане на нуждите, определяни от пазарното търсене. Модернизирането на методите на преподаване в професионалните гимназии започва с акцент върху университетите и тяхната роля в подпомагане на неуниверситетското образование и разпространението на нови знания и технологии.
Приоритетните направления на работа на партньорите от Западните Балкани са: биологично животновъдство, биологично овощарство, биологично зеленчукопроизводство, полски култури, растителна защита, почви, екология, опазване на околната среда, мениджмънт в органичното производство, включително  риск мениджмънт, и сертифициране.
Конференции и семинари се организират за популяризиране на постигнатите резултати – разработване на нови модули в учебните програми и изграждане на система за обратна връзка по отношение на нуждите на потребителите. Практическите познания за производствените методи ще бъдат съчетани с ново научно технологично познание и методи, както и с нови подходи в мениджмънта и маркетинга, насърчаване на предприемачеството и внедряването на иновации.
Партньорите по проекта от Холандия (Унивеситет по приложни науки Ван Хол Ларенщайн), България (Висше училище по агробизнес и развитие на регионите), Унгария (Университет Капосвар) и Обединеното кралство (Харпър Адам) осигуряват консултации на университетски преподаватели в три направления: предприемачество, комуникации с крайните потребители и връзка наука-бизнес в биологичното земеделие, както и помощ при разработването и тестването на учебните програми за учителите и учениците.