Проект „Студентски практики“


Уважаеми колеги,
 
Удостоверенията на успешно завършилите своята практика студенти по проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики-Фаза 1“ през м. ноември 2016 г. са подписани от Ректора и могат да бъдат получени лично в Счетоводен отдел, ет. 2, ВУАРР – Пловдив.
 
Екип на проект „Студентски практики“