Покана за научна конференция БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ


Уважаеми колеги,

Научният комитет на Международната научна конференция „България на регионите“, организирана от Висше училище по агробизнес и развитие на регионите на тема „Социално-икономическо райониране - традиции, съвременно състояние и проблеми“ в периода 19-21 октомври 2018 г. в Пловдив, кани преподаватели, учени и практици за участие във форума.

Целта на конференцията е да се представят резултатите от най-новите изследвания на традициите, съвременното състояние и проблемите на социално-икономическото райониране и на съществуващите социално-икономически райони на България, както и да се проведе дискусия относно регионалната политика на страната, като се направи и представяне на опита и добрите практики на други държави.

Изпратена е официална покана за участие в работата на форума до Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България. Провеждането на такава конференция в процеса на подготовка на ново социално-икономическо райониране на Република България би допринесло за по-широко обсъждане и представяне на различни гледни точки във връзка с обосновката на ново райониране и усъвършенстването на широк кръг политики за цялостното развитие на регионите.

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите предвижда да внесе предложение във Фонд „Научни изследвания“ за кандидатстване по Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България, във връзка с което е необходимо в срок до 30 юни 2018 г. да се изпрати заявка за участие на e-mail: regions@uard.bg, придружена с декларация и научна автобиография по образец.

ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Официални езици на конференцията: български, английски, руски

Сайт на конференцията: http://regions.uard.bg

За нас ще бъде голяма чест да участвате във форума с представяне на свои изследвания и становища.

С уважение,

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

РЕКТОР НА ВУАРР

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАУЧНИЯ КОМИТЕТ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА