Първа защита на докторска дисертация по финанси във ВУАРР


Първа публична защита за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научната специалност „Финанси и банково дело“ се проведе във ВУАРР. Темата на дисертационния труд на докторанта на ВУАРР Николина Марева е „Анализ на инвестиционната дейност на капиталовите пенсионни фондове в България“. Асистент Марева е член на катедра „Финанси“ във ВУАРР, автор е на 17 научни публикации.

Марева прави анализ на състоянието и тенденциите в развитието на пенсионните фондове в България в периода 2009-2017 година. Фондовете се характеризират със стабилен ръст, което говори за разрастване на сектора, обобщава Марева. В същото време обаче тя изразява становище, че трябва да се предприемат мерки за повишаване на доверието на населението, както и на информираността на гражданите за възможностите на допълнителното и доброволното пенсионно осигуряване. Всички фондове регистрират положителна средно аритметична доходност, като най-висока тя е при задължителните.

 

В дисертационния труд са изследвани характеристиките и специфичните особености на различните типове пенсионни схеми и фондове от капиталов тип, като основно внимание е отделено на особеностите, касаещи фазата на акумулиране на средства, анализирани са показателите за оценка на ефективността на инвестиционните портфейли и е предложена класификация в зависимост от еволюционното им развитие.

„Надявам се, че в бъдеще най-новият ни докторант ще продължи да расте в научната кариера с наша помощ“, пожела ректорът на ВУАРР проф. Димитър Димитров, който връчи официално дипломата на Николина Марева.