ВУАРР стана член на Асоциацията на индустриалния капитал


Висше училище по агробизнес и развитие на регионите стана член на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Сертификатът за присъединяването на ВУАРР е подписан от председателя на организацията на българския бизнес Васил Велев.

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е учредена през 1996 г., а днес вече е организацията на работодателите с най-широка представителност. В нея членуват над 80 браншови камари, представляващи 3/4 от икономическите дейности в страната, над 10 000 компании, осигуряващи работа на близо 500 000 души. АИКБ разполага с изградена мрежа от регионални камари, обхващащи 2/3 от общините в страната.

Асоциацията се утвърди като говорител на реалния производствен сектор, който защитава интересите на своите членове пред изпълнителната и законодателната власт на национално и европейско равнище, оказва влияние върху разработването на нормативната база и върху политиките в икономическия сектор, работи системно за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия, за създаване на благоприятна бизнес среда и стимулиране на българската икономика като цяло.

През 2017 г. АИКБ пое за четвърти път ротационното председателство на Асоциацията на организациите на българските работодатели. В международен план тя е член и на Европейския център на работодателите и предприятията с публично участие и предоставящи услуги от общ интерес (CEEP).