На вниманието на студентите на ВУАРР


В изпълнение на проект BG051PO001-4.3.04-0056 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във ВУАРР”, изпълняван по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите организира обучения в новата платформа за електронни форми на дистанционно обучение.
Достъпът до платформата, разработена по проекта, става на следния адрес:
http://e-uard.bg/elearn
В обученията могат да участват всички студенти на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, независимо от формата на обучение.
Включването в обучение става с попълване на заявление по образец, в което се отбелязва дисциплината / дисциплините от зимния и летния семестър на учебната 2013 / 2014 г., по които студентът има желание да се обучава в новата платформа за до.
Могат да се посочват и дисциплини, които не са включени в учебния план на изучаваната специалност.
Всички студенти, успешно завършили обучението, ще получат допълнителен сертификат за участие в обучение по европейска програма.
За информация: dlproject@uard.bg
 
РЕКТОР НА ВУАРР,
РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА:
ПРОФ. Д-Р ИНЖ. Д. ДИМИТРОВ

Покана и образец на заявление