Откриване на процедури за избор на изпълнител по ПМС 69 / 2013 г. във връзка с изпълнение на проекти по ОП


Висше училище по агробизнес и развитие на регионите обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: “Осигуряване на дейностите по публичност по проекти, изпълнявани от Висше училище по агробизнес и развитие на регионите по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС”, изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, в 4 обособени позиции:
Обособена позиция № 001
Наименование: Дейности по осигуряване на публичност съгласно договор BG051PO001-4.3.04-0056 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във ВУАРР”
Обособена позиция № 002
Наименование: Дейности по осигуряване на публичност съгласно договор BG051PO001-3.1.07-0043 “Актуализиране на учебните програми във ВУАРР в съответствие с изискванията на пазара на труда”
Обособена позиция № 003
Наименование: Дейности по осигуряване на публичност съгласно договор BG051PO001-3.1.09-0004 „Усъвършенстване на системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите”
Обособена позиция № 004
Наименование: Дейности по осигуряване на публичност съгласно договор BG051PO001-3.1.08-0039 „Усъвършенстване на системата за управление във ВУАРР”
 
Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16:30 часа на 23.10.2013 г.
 
Документация за провеждане на процедура за избор с публична покана по ПМС 69/2013 с предмет: “Осигуряване на дейностите по публичност по проекти, изпълнявани от Висше училище по агробизнес и развитие на регионите по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС”
 Висше училище по агробизнес и развитие на регионите обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: "Осигуряване на компютърно оборудване по проекти, изпълнявани от Висше училище по агробизнес и развитие на регионите по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС“, изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, в 2 обособени позиции:
Обособена позиция № 001
Наименование: Осигуряване на компютърно оборудване по договор BG051PO001-3.1.07-0043 “Актуализиране на учебните програми във ВУАРР в съответствие с изискванията на пазара на труда”
Обособена позиция № 002
Наименование: Осигуряване на компютърно оборудване по договор BG051PO001-3.1.08-0039 „Усъвършенстване на системата за управление във ВУАРР”
 
Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16:30 часа на 23.10.2013 г.
 
Документация за провеждане на процедура за избор с публична покана по ПМС 69/2013 с предмет: "Осигуряване на компютърно оборудване по проекти, изпълнявани от Висше училище по агробизнес и развитие на регионите по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС“

 Висше училище по агробизнес и развитие на регионите обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: “Отпечатване на специализирани учебни помагала по проект BG051PO001-3.1.09-0004 „Усъвършенстване на системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите”, изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
 
Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16:30 часа на 23.10.2013 г.
 
Документация за провеждане на процедура за избор с публична покана по ПМС 69/2013 с предмет: “Отпечатване на специализирани учебни помагала по проект BG051PO001-3.1.09-0004 „Усъвършенстване на системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите”

 Висше училище по агробизнес и развитие на регионите обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: “Организиране на семинари, конференции и кръгли маси по проект BG051PO001-3.1.07-0043 “Актуализиране на учебните програми във ВУАРР в съответствие с изискванията на пазара на труда”
 
Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16:30 часа на 23.10.2013 г.
 
Документация за провеждане на процедура за избор с публична покана по ПМС 69/2013 с предмет: “Организиране на семинари, конференции и кръгли маси по проект BG051PO001-3.1.07-0043 “Актуализиране на учебните програми във ВУАРР в съответствие с изискванията на пазара на труда”