Проф. Марияна Иванова – новият ректор на ВУАРР


Визитка
Проф. Марияна Иванова е зам. ректор по учебна дейност и международно сътрудничество на ВУАРР от 2008 година до момента. Координира и осъществява методически контрол за приемa, обучението и дипломирането на български и чуждестранни студенти, системата за качество. Пряко ръководи дейността на Отдел „Международно сътрудничество“ за организиране на преподавателски и студентски мобилности. Институционален координатор по Програма „Еразъм“. Координира дейността на Отдел „Национални и международни проекти“, както и  на Центъра за професионална квалификация. Представител на ръководството за Системата за управление на качеството по ISO 9001:2008.
Професор по Растителна защита. Автор на над 100 научни публикации, в т.ч. 28 в чужбина, 7 учебно-методични трудове, 9 учебни помагала, 3 наръчника. Член е на Съюза на учените в България, Научно-техническите съюзи,  Български научен селекционерско-технически съюз.


 
Проф. Иванова, вече 11 години сте заместник-ректор на ВУАРР, така че познавате отблизо всички процеси, свързани с обучението и мениджмънта на висшето училище. Вероятно ще работите за утвържване на традициите, наложени в управлението на институцията?

Всъщност, когато през 2001 година направих тази решителна крачка да напусна държавния университет и да дойда да работя във ВУАРР (тогавашния „Земеделски колеж“), никога не съм си представяла, че ще постигна кариерата, която сега имам. Вярвах обаче, че ще имам свободата да работя спокойно и да се развивам. От първия ден попаднах в една изключително дружелюбна и продуктивна работна среда с добри взаимоотношения – с доверие и уважение между хората в екипа. Така вече 18 години съм част от този екип. Благодарна съм на проф. Димитър Димитров за възможността и честта да съм част от екипа му. Смятам, че през годините успяхме заедно да наложим ВУАРР като марка за добро образование. Създадохме добри традиции и ще продължим да работим и занапред за издигане престижа на висшето училище.         

Каква е вашата визия за 4-годишния мандат, който ви предстои? Кои са предизвикателствата, с които ще трябва да се справите?

Ще продължим да предлагаме образование и обучение, базирано на подхода за учене през целия живот, като се започне от обучението в ранна детска възраст и се стигне до обучението на възрастни. В този контекст ще продължим интеграцията на ВУАРР с Частното средно бизнес училище „Талантите“, предлагането на курсове за повишаване на квалификацията на студентите  чрез Центъра за професионална квалификация  и др. в обучението на ниво Бакалавър, Магистър и Доктор, като приоритет се дава на иновациите и творчеството, включително и предприемчивостта във всички степени на образованието и обучението. Така ВУАРР ще продължи да се утвърждава като център за учене през целия живот. Ще продължим усилията си да привличаме чуждестранни студенти. За целта разработихме учебни програми и помагала на английски и руски език по редица специалности на бакалавърско и магистърско ниво. Ще разширим сътрудничеството си с бизнеса. Ще работим за утвърждаване на алумни клуба на ВУАРР чрез Центъра за развитие на кариерата, за да се опитаме да си бъдем взаимно полезни с нашите над 30 000 възпитаници. Ще задълбочим международните си контакти в търсене на възможности за двойни дипломи по отделни специалности, както и продължаване на изграждането на университетски мрежи с оглед обмен на добри практики и мобилности на студенти, преподаватели и непреподавателски състав.


Намираме се в разгара на кандидатстудентската кампания. Какви са предимствата на ВУАРР и защо един млад човек да заложи именно на това висше училище?

Ние водим една изключително позитивна кампания, като се стремим да изтъкнем положителните страни на обучението, което предлагаме във ВУАРР. На първо място, обучението е изцяло практически ориентирано, т.е. студентите изучават толкова теория, колкото е нужно за практиката.  През последните години, а това ще се задълбочи и занапред, работим много ефективно с представители на бизнеса, които водят лекции, участват в държавни изпитни комисии и изпълняваме общи проекти – международни и национални. Специалностите, които предлагаме, са съобразени със съвременните тенденции в развитието на пазара на труда. Академичният състав е от високо ерудирани професори, доценти и асистенти, които получиха академично израстване тук във ВУАРР, благодарение на научните си постижения и активна преподавателска дейност. Административните услуги, които предлагаме, са в голяма степен електронизирани. Стремим се да доближим максимално обучението до хората чрез предлагане на гъвкави форми на обучение – дистанционно обучение чрез ЦДО, електронно обучение чрез съвременна платформа, обучение на индивидуален учебен план и, разбира се, задочно и редовно обучение. Студентите оценяват високо грижите, които полагаме за тях, за да се чувстват добре тук и да получат максимума от знания, за които са дошли.       


ВУАРР е сред вузовете, които работят изключително успешно по европейски проекти. Ще продължите ли тази тенденция на отваряне към партньорства с държави от ЕС, а и не само?

Да, международната дейност на ВУАРР винаги е била приоритетна и много успешна. В момента изпълняваме 4 международни проекта, на два от които ВУАРР е координатор. Така че работата по тях продължава до 2021 г. През настоящата година подадохме 4 нови проекта по програма Еразъм+, за които чакаме резултатите от оценяването. Надявам се част от тях да бъдат одобрени за финансиране, тъй като процентът на успеваемост на подадените от ВУАРР проекти през последните години е много висок. Разбира се, ще разширим партньорствата за мобилности по програма Еразъм+. Като цяло ВУАРР много успешно развива тази програма. От 2008 г. притежаваме разширена Еразъм харта, благодарение на която имаме сключени договори с повече от 65 университета от близо 30 страни. Имаме много успешни партньорства с университети и институции не само от ЕС – Германия, Гърция, Италия, Испания, Словакия, Словения, Чехия, Холандия, Полша, Латвия, Литва, но така също и с университети от Македония, Турция, Русия, Южна Корея, Украйна и др.  

          
Висшето училище, което оглавявате, е организатор и на редица престижни форуми. Какво предстои до края на календарната година?

През юли организираме семинар съвместно с кметство на „Северен“ на Община Пловдив за разпространение на резултатите от проекта VIVET. Целта е да се запознае обществеността с иновативна платформа, чрез която ще обучаваме експерти в областта на опазване на околната среда. Курсът на обучение запознава обучаемите с източниците на замърсяване на околната среда (почва, вода, въздух), както и с мерки за тяхното опазване. Включени са теми за опазване на биоразнообразието и политиките за околната среда – национални и европейски. През октомври ще се проведе традиционната вече конференция на ВУАРР „България на регионите“, която тази година е на тема: Фискална политика, глобализация и икономически растеж: предизвикателства и перспективи на устойчивото развитие“. Конференцията ще се проведе на 22 ноември 2019 г. в Пловдив и се организира от катедра „Финанси“. През декември ще дадем възможност на студентите да представят свои разработки в Студентска научна сесия, която се провежда за пета поредна година. Най-добрите разработки публикуваме в научното списание „Ново знание“. Разбира се, от сега работим за организиране на много значими форуми, които ще се проведат през 2020 г., но нека ги оповестим, като му дойде времето.


Вие какво пожелание отправяте към самата себе си, свързано с новото ви амлпоа?

Преди всичко си пожелавам да съм здрава и работоспособна, за да мога да отговоря на очакванията и да надграждам постигнатото досега.