Запази място в желаната специалност и вземи педагогическа квалификация


През новата академична 2020/2021 година ВУАРР обявява прием в бакалавърските програми:

- Управление на информационните системи
- Управление на човешките ресурси
- Стопанско управление
- Управление на агробизнеса
- Икономика на туризма
- Аграрна икономика
- Финанси
- Счетоводство

Зрелостниците могат да запазят място в избраната от тях специалност още сега, а след като положат успешно зрелостния изпит и вземат дипломата си за средно образование, ще бъдат записани официално за студенти.

Завършилите предходни години имат възможност още през февруари да влязат в списъка на приетите за следващата академична година.

ВУАРР дава възможност, паралелно с обучението по избраната специалност в бакалавърска или магистърска програма, да се придобие педагогическа квалификация, която отговаря на всички изисквания, предвидени в Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, приета с ПМС № 289 от 07.11.2016 г.
Притежавайки специалност, плюс педагогическа квалификация, студентите могат да се реализират като учители или да съвместяват основната си работа с преподавателска дейност.

Настоящите такси са най-изгодните в страната: 490 лв. за семестър в бакалавърска и магистърска степен, 350 лв. за семестър за придобиване на професионална квалификация учител.

ВУАРР провежда и квалификационни курсове за земеделски производители съгласно изискванията на Програмата за развитие на селските райони на преференциални цени: 100 лв. за 30-часов курс и 275 лв. за 150-часов курс.

По програма, одобрена от Българска агенция по безопасност на храните, висшето училище извършва „Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба” само за 195 лв.

ВУАРР предлага и Практическо обучение по Закона за мерките срещу изпирането на пари, за което таксата е в размер на 120 лв.