Две десетилетия ВУАРР успешно развива дистанционната форма на обучение


Центърът за дистанционно обучение на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите предлага виртуална система за обучение, която съчетава предимствата на традиционното дистанционно обучение, европейската практика и модерните технологии.

Дистанционното обучение се развива в интернет базирана система, която позволява достъп от всяка точка на света, материалите в нея се обновяват периодично, осигурена е възможност за лична консултация, синхронна и асинхронна комуникация. Изпитите се провеждат онлайн по предварително зададени критерии, а оценяването е обективно и безпристрастно.

ВУАРР има създадена и софтуерна платформа за електронно обучение, която предоставя съвременни инструменти за комуникация (форум, чат, месинджър) и позволява ефективно включване в учебния процес на студентите в редовна и задочна форма, вкл. на студенти, които живеят извън академичните градове или в чужбина, на студенти с ограничена мобилност и със специални образователни потребности.

Чрез реализацията на проект за развитие на електронните форми на дистанционно обучение е създадена платформа с инструменти за работа във високотехнологична среда и интерактивни електронни учебни помагала, които осигуряват индивидуален подход на работа и следване на гъвкави учебни пътеки.

Виртуалната библиотека на висшето училище съдържа материали за подготовка и допълнителни източници, както и полезни връзки.

Системата за видеоконферентни лекции е с възможност за директна видео и аудио връзка между всички участници в учебния процес, като тя разполага и с модули за презентиране, споделяне на екран, чат и запис.

Академичният медиен комплекс съдейства за онлайн излъчване на видео и аудиолекции по време на самото им провеждане и на запис.

С ползването на електронни и дистанционни форми на обучение се спестяват значителни средства, време и енергия, осигурява се ефективна обратна връзка, а обучението се превръща в активен процес.

Само във ВУАРР са възможни едновременно грижа за семейството, работа и обучение.