Стани бакалавър по икономика!


Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е акредитирано висше училище, в което може да придобиете професионална квалификация „икономист“ в няколко бакалавърски програми:
 
„Бизнес и предприемачество“ предлага придобиване на задълбочени теоретични знания и практически умения в областта на управлението на бизнеса и предприемаческата дейност в контекста на устойчивото регионално развитие, формиране на икономическа, екологична и социална култура, възпитаване на предприемаческо мислене и поведение. Студентите имат възможност да стартират и развиват собствен бизнес; да се реализират като ръководители на различни равнища в бизнес организации; да извършват консултантска и експертна дейност; да участват в национални и международни проекти; да работят в научноизследователски организации и др.
 
„Икономика на туризма“ осигурява придобиване на знания и умения за работа в туристически обекти, туроператорски организации, хотели, балнеоложки комплекси, за собствен бизнес и др. Студентите се реализират във всички сфери на туризма като икономисти, мениджъри, консултанти и др., развиват собствен туристически бизнес в областта на хотелиерството и ресторантьорството, туроператорската, агентска и транспортна дейност, туристическата анимация и екскурзоводската дейност. Осигурени са въможности за учебни практики и стажове в престижни курорти в страната и в чужбина.
 
Обучението по „Финанси“ формира знания и умения в областта на публичните и корпоративните финанси, данъците и данъчната система, бюджета и бюджетната политика, организацията и управлението на банките и банковата система, валутните пазари, инвестициите, сделките с ценни книжа и др. Студентите се реализират успешно във финансово-кредитни институти, финансово-брокерски къщи, малки и средни предприятия, застрахователни компании, пенсионни и здравноосигурителни фондове, митници, данъчни подразделения, контролни органи, областни и общински администрации и др.
 
Обучението в „Счетоводство“ осигурява знания и умения в областта на счетоводството и счетоводната информация, за връзката с основните функции на управлението на предприятието, за методите и техниките на създаване и използване на счетоводната информация, за нормативната уредба на счетоводството в България, както и за неговата организация в отчетно обособените структури.
 
Обучението в „Аграрна икономика“ обхваща дейности и функции, свързани със стопанската дейност на предприятията и институциите в аграрната сфера. Студентите придобиват знания и умения за маркетинговата, производствената, иновационната, инвестиционната, финансовата и посредническата дейност в организациите в сектор „Земеделие“ и свързаните с него институции, финансово-икономическите и пазарните процеси и отношения, технологията, организацията, управлението и механизмите на функциониране на аграрните предприятия, на държавното и пазарно регулиране в аграрния сектор.
 
Повече информация на сайта на висшето училище http://uard.bg/ и на телефон 032/960360.