Уведомление за инвестиционно предложение


Относно имоти с идентификатори № 65437.55.63 и имот № 65437.56.24 по КККР на село Сарая, общ. Пазарджик

На основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда /Обн. в ДВ бр. 91 от 25.09.2002 г./ и във връзка с чл.4, ал. 2 от Наредбата за ОВС

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите /ВУАРР/ - гр. Пловдив, 4003, бул. „Дунав“ №78, представлявано от акад. проф. д-р инж. Димитър Кирилов Димитров в качеството си на президент на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите /ВУАРР/ - гр. Пловдив, 4003, бул. „Дунав“ №78

Уведомява населението и заинтересованите лица, че ВУАРР има следното инвестиционно предложение:

Изграждане и експлоатация на обект Учебна база, административни сгради, мотел“ в местност „Далъка“, в землището на с. Сарая, имоти с идентификатори № 65437.55.63 и имот № 65437.56.24 по КККР на село Сарая /ЕКАТТЕ:65437/, общ. Пазарджик с етажност до 3 етажа, ресторант, барбекю, кафе-бар, паркинг и малки басейни – по приложен ПУП, утвърден от гл. архитект на община Пазарджик. Ново строителство. Няма да има производствени дейности, няма да има вредни емисии. Общата площ на разработката е 14680 кв.м.

В обхвата на въздействие на обектите на инвестиционното предложение няма други съществуващи дейности. Инвестиционното предложение не е в близост и не засяга защитени територии. За обекта има добра връзка с необходимите комуникации. Строителните и битовите отпадъци ще бъдат извозвани в регионалните сметища. Няма да бъдат емитирани вредни или опасни вещества, тъй като ще има учебна дейност и мотел за почивка. Само битови отпадъчни води. Няма да има опасни химически вещества.

 

Уведомител: ВУАРР – гр. Пловдив, чрез Галина Пеева – упълномощено лице

Адрес за кореспонденция: гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ № 30а, тел. 0878701572