Украински изследовател стана първият доктор на науките на ВУАРР


Първа защита на дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор на науките“ се проведе във Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите.

„Финансова подкрепа за формиране на устойчива конкурентоспособност на земеползването на аграрните предприятия: теория, методология, практика“ бе темата на мащабното изследване на доцента и заместник-директор на учебно-научния институт по екология в Харковския национален университет – доц. Анатолий Кучер. Той е водещ изследовател в отдела за научни и икономически дейности, иновации и координация на международното сътрудничество в Института по почвознание и агрохимия в Украйна. Има научна степен „доктор“ и научно звание „старши изследовател по икономика“.

Концептуалната идея е, че в съвременните реалности е възможно формирането на конкурентоспособност чрез въвеждане на устойчиво управление на почвите, адекватна финансова подкрепа и създаване на подходящи институционални механизми. В проучването на доц. Кучер за първи път се оценява потенциалът на почвата за устойчиво интензифициране на селското стопанство в регионите и зоните на Украйна.

Получените резултати могат да бъдат използвани за вземане на управленски решения на национално и регионално ниво - при разработването и прилагането на стратегически цели на държавната аграрна, екологична, социална и финансова политика – осигуряване на устойчиво развитие на аграрното производство, развитие на селските райони, оптимизиране на използването на земеделските земи.Според изследването има нужда от външно финансиране на аграрния сектор под формата на кредитиране, финансов лизинг и инвестиции. Аграрните предприятия не са направили капиталови инвестиции в опазването на земята и възпроизводството на почвеното плодородие. Държавата също се оттегли от този въпрос, анализира доц. Кучер. Според него допълнителни потенциални източници за финансиране биха могли да бъдат: средства, получени като компенсация за загуби от аграрно и горско производство; събрани средства поради нарушаване на законодателството за опазване на земята и финансови загуби от деградация на почвата; средства на международни финансови институции; въглеродни кредити; средства от екологични данъци; държавна финансова подкрепа.

Изследването се основава на изходни материали, получени от базата данни на Световната банка, Организацията по храните и земеделието, Държавната статистическа служба на Украйна, Националната банка на Украйна, Държавната служба на Украйна по геодезия, картография и кадастър; материали от проучвания на аграрни предприятия и данни на публични аграрни фирми; резултати от експертни оценки и собствени изследвания. Като емпирична основа е използвана икономическата база данни за 5597 аграрни предприятия, разположени в Украйна.

Дисертационният труд е едно от първите проучвания, в които е извършен цялостен анализ и синтез на тенденциите, настоящото състояние и възможностите за финансова подкрепа за прилагането на устойчиво управление на почвите и устойчиво интензифициране на производството.