Учен от Института по растителни генетични ресурси защити докторска степен във ВУАРР


Учен от Института по растителни генетични ресурси в Садово защити успешно дисертационен труд в професионално направление „Растениевъдство“. „Морфо-биологична оценка на националната колекция просо (Panicum miliaceum L.) и проучване възможностите за нейното ползване“ бе темата на дисертационния труд от 173 страници, който докторантът Иван Алексиев защити изключително успешно днес пред 5-членно научно жури във Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите.

Целта на изследването е проучване и оценка на 260 образци просо от националната селекция и определяне изменчивостта по морфологични, биологични и биохимични показатели. Образците обхващат цялото вътревидово разнообразие. Докторантът за първи път в България провежда комплексно проучване, на базата на унифициран международен класификатор, на вида просо (Panicum miliaceum L.).

„Просото е специфична култура, известна с изключителна сухоустойчивост, необходимост от поемане на най-малко количество влага за покълване сред останалите житни култури, къс вегетационен период и ненападение от болести. Зърното е с висока хранителна стойност, богато на витамини, успешно може да се използва в безглутенови диети и е единственото зърно с алкална основа“, обяснява ученият с 34-годишен опит. Като аргумент да посвети изследването си именно на просото той посочва възможността да се отглеждат като първа култура, да се сее при пропадане на посеви порази измръзване, градушки или други поражения и да се отглежда като втора култура на неполивни площи.

Проучването има за задача създаване на база данни за образците от просо в националната селекция, информация за изменчивостта на признаците, анализиране на разнообразието, изясняване на зависимостите между отделни показатели, отговорни за продуктивността и проучване възможностите за пряко внедряване в производството.